ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของเวลาการเรียนรู้เชิงวิชาการในชั้นเรียนวิจัยการศึกษาของนักศึกษาครู

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของเวลาการเรียนรู้เชิงวิชาการในชั้นเรียนวิจัยการศึกษาของนักศึกษาครู
นักวิจัย : จันทวรรณ พลวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิมล ว่องวาณิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45803
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบและคุณภาพของเครื่องมือวัดตัวแปรเวลาการเรียนรู้เชิงวิชาการ 2) วิเคราะห์ระดับของเวลาการเรียนรู้เชิงวิชาการในชั้นเรียนวิจัยการศึกษาของนิสิตนักศึกษาครู 3) พัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุและผลของเวลาการเรียนรู้เชิงวิชาการในชั้นเรียนการศึกษาของนิสิตนักศึกษาครูที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 4) ศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยที่มีต่อเวลาการเรียนรู้เชิงวิชาการและผลการเรียนรู้วิชาวิจัยการศึกษาของนิสิตนักศึกษาครู ตัวอย่างวิจัยคือ นิสิตนักศึกษาครู จำนวน 535 คน ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อวัด 4 ตัวแปร ได้แก่ เวลาการเรียนรู้เชิงวิชาการ (ALT) คุณลักษณะผู้เรียน คุณลักษณะผู้สอน และผลการเรียนรู้วิชาวิจัยการศึกษา โดยมีค่าความเที่ยงตั้งแต่ 0.748 - 0.850 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม LISREL ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) องค์ประกอบของการวัดตัวแปรเวลาการเรียนรู้เชิงวิชาการ (ALT) มี 1 องค์ประกอบ เรียกว่า “คุณภาพการเรียนการสอน” ประกอบด้วยข้อคำถาม 5 ข้อ ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดพบว่าแบบวัดมีความตรงเชิงเนื้อหา มีค่าความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายในเท่ากับ 0.748 และมีความตรงเชิงโครงสร้างจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (2) นิสิตนักศึกษาครูในชั้นเรียนวิจัยการศึกษามีค่า ALT เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (M=3.540, SD=0.610) (3) ผลการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุและผลของ ALT พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่าสถิติ ไค–สแควร์ = 4.550, df = 4, p = 0.337, GFI = 0.997, AGFI = 0.985, RMSEA = 0.016, RMR=0.009 และเป็นโมเดลการส่งผ่านแบบบางส่วน (4) คุณลักษณะผู้เรียนและคุณลักษณะผู้สอนมีอิทธิพลทางตรงต่อ ALT เท่ากับ 0.594 และ 0.096 ตามลำดับ และคุณลักษณะผู้สอนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ ALT ผ่านคุณลักษณะผู้เรียน (0.237) ALT มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการเรียนรู้วิชาวิจัยการศึกษา (0.297) คุณลักษณะผู้สอน และคุณลักษณะผู้เรียนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการเรียนรู้วิชาวิจัยการศึกษาผ่าน ALT เท่ากับ 0.029 และ 0.176 ตามลำดับ ตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายผลการเรียนรู้วิชาวิจัยการศึกษาได้ร้อยละ 20.80

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

บรรณานุกรม :
จันทวรรณ พลวัฒน์ . (2557). ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของเวลาการเรียนรู้เชิงวิชาการในชั้นเรียนวิจัยการศึกษาของนักศึกษาครู.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทวรรณ พลวัฒน์ . 2557. "ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของเวลาการเรียนรู้เชิงวิชาการในชั้นเรียนวิจัยการศึกษาของนักศึกษาครู".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทวรรณ พลวัฒน์ . "ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของเวลาการเรียนรู้เชิงวิชาการในชั้นเรียนวิจัยการศึกษาของนักศึกษาครู."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
จันทวรรณ พลวัฒน์ . ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของเวลาการเรียนรู้เชิงวิชาการในชั้นเรียนวิจัยการศึกษาของนักศึกษาครู. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.