ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการใช้พลังงานขณะแข่งขันในนักกีฬาเซปักตะกร้อประเภทคู่หญิงทีมชาติไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการใช้พลังงานขณะแข่งขันในนักกีฬาเซปักตะกร้อประเภทคู่หญิงทีมชาติไทย
นักวิจัย : ธนิดา คฌาณิน ไทยานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45779
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้พลังงานที่ใช้ในขณะแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อประเภทคู่ ประชากรในการวิจัยเป็นนักกีฬาเซปักตะกร้อประเภทคู่หญิงทีมชาติไทยชุดปัจจุบัน จำนวน 5 คน ได้รับการเลือกแบบเจาะจง ทำการวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะแข่งขันคัดเลือกตัว ทำการแข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยใช้เครื่องมือวัดอัตราการเต้นของหัวใจ จากนั้นทำการทดสอบสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดด้วยการวิเคราะห์ก๊าซ เพื่อนำผลที่ได้มาคำนวณหากราฟความสัมพันธ์และสมการถดถอยเชิงเส้นของแต่ละคน แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้มาหาค่าการใช้พลังงาน หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1.นักกีฬาเซปักตะกร้อประเภทคู่หญิงทีมชาติไทย มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระบบพลังงานที่ใช้ในขณะแข่งขัน คือ ระบบพลังงานแอนแอโรบิกเท่ากับร้อยละ 24 ± 16.35 ระบบพลังงานแอนแอโรบิก – แอโรบิกเท่ากับร้อยละ 70 ± 12.44 และระบบพลังงานแอโรบิกเท่ากับร้อยละ 6 ± 8.28 2.ปริมาณการใช้พลังงานเฉลี่ยต่อนาทีขณะแข่งขันเท่ากับ 8.09 ± 1.90 กิโลแคลอรี่ต่อนาที และปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมดขณะแข่งขันเท่ากับ 400.37 ± 44.03 กิโลแคลอรี่ สรุปผลการวิจัย การใช้พลังงานในขณะแข่งขันของนักกีฬาเซปักตะกร้อประเภทคู่หญิงจะใช้พลังงานแบบ Anaerobic เป็นหลัก จากผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำระดับความหนักของการออกกำลังกายและชนิดของระบบพลังงานที่ใช้ในการแข่งขัน แนะนำผู้ฝึกสอน นักวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมถึงนักโภชนาการ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนโปรแกรมการฝึกซ้อมหรือโปรแกรมโภชนาการได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับการแข่งขันจริงของนักกีฬาเซปักตะกร้อประเภทคู่หญิงทีมชาติไทย

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

บรรณานุกรม :
ธนิดา คฌาณิน ไทยานนท์ . (2557). การศึกษาการใช้พลังงานขณะแข่งขันในนักกีฬาเซปักตะกร้อประเภทคู่หญิงทีมชาติไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนิดา คฌาณิน ไทยานนท์ . 2557. "การศึกษาการใช้พลังงานขณะแข่งขันในนักกีฬาเซปักตะกร้อประเภทคู่หญิงทีมชาติไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนิดา คฌาณิน ไทยานนท์ . "การศึกษาการใช้พลังงานขณะแข่งขันในนักกีฬาเซปักตะกร้อประเภทคู่หญิงทีมชาติไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
ธนิดา คฌาณิน ไทยานนท์ . การศึกษาการใช้พลังงานขณะแข่งขันในนักกีฬาเซปักตะกร้อประเภทคู่หญิงทีมชาติไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.