ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึกของผู้ชมฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึกของผู้ชมฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก
นักวิจัย : ชินพัชร ประพัฒนสารกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา , จุฑา ติงศภัทิย์
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45778
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึกของผู้ชมฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก และเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึก โดยจำแนกตามเพศ อายุ และรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน วิธีดำเนินการวิจัย ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 414 คน นำผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า “ที” และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว กรณีพบความแตกต่างรายคู่ จะวิเคราะห์ด้วยวิธี แอลเอสดี ผลการวิจัยพบว่า 1.) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 20-35 ปี มีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ซื้อสินค้ามาแล้ว 3-5 ครั้ง ในช่วงฤดูกาลแข่งขัน ใช้จ่ายสินค้าที่ระลึก 100-1,000 บาทต่อครั้ง และมาเลือกซื้อกับเพื่อน และซื้อเพื่อนำไปใช้อุปโภค และชื่นชอบสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มมากที่สุด และส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารมาจาก อินเตอร์เน็ต / เว็บไซต์ และมีการวางแผนจะกลับมาซื้อสินค้าที่ระลึกอีกครั้ง และสินค้าที่ระลึกต้องแสดงเอกลักษณ์ความเป็นสโมสรนั้นๆ และจะแนะนำเพื่อนหรือญาติให้มาเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก 2.) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึกของผู้ชมฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์(ค่าเฉลี่ย = 4.21) ด้านราคา (ค่าเฉลี่ย = 4.09) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (ค่าเฉลี่ย = 4.08) และด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย = 4.02) 3.) เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึก ในด้านราคา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4.) ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึก ในรายข้อด้านผลิตภัณฑ์ ข้อสินค้าที่ระลึกมีความหลากหลาย และข้อบรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจ สวยงาม และดึงดูดใจให้เกิดการซื้อ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 5.) ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึก ในรายข้อด้านผลิตภัณฑ์ ข้อขนาดของสินค้าที่ระลึกมีความเหมาะสมและเคลื่อนย้ายได้สะดวก และข้อมีคำแนะนำการใช้อย่างละเอียด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

บรรณานุกรม :
ชินพัชร ประพัฒนสารกุล . (2557). ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึกของผู้ชมฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชินพัชร ประพัฒนสารกุล . 2557. "ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึกของผู้ชมฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชินพัชร ประพัฒนสารกุล . "ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึกของผู้ชมฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
ชินพัชร ประพัฒนสารกุล . ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึกของผู้ชมฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.