ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคผิวหนังอักเสบบริเวณมือของคนงานโรงงานเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกในจังหวัดราชบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคผิวหนังอักเสบบริเวณมือของคนงานโรงงานเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกในจังหวัดราชบุรี
นักวิจัย : วิภาสิริ สายพิรุณทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรชัย สิทธิศรัณย์กุล , ประณีต สัจจเจริญพงษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45744
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคผิวหนังอักเสบบริเวณมือของคนงานโรงงานเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกในจังหวัดราชบุรี วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ณ จุดใดจุดหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างคือ คนงานโรงงานเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกในจังหวัดราชบุรีจำนวน 422 คน จากโรงงานเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกในจังหวัดราชบุรีจำนวน 20 โรงงาน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยจากการทำงาน ปัจจัยจากการทำงานบ้านหรืองานอดิเรก และประวัติผิวหนังอักเสบบริเวณมือ ที่ดัดแปลงมาจาก Nordic occupational skin questionnaire จากนั้นตรวจร่างกายและถ่ายภาพผิวหนังบริเวณมือของคนงาน เก็บข้อมูลในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2557 ได้แบบสอบถามที่สามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน 415 ชุด คิดเป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ 83.0 ผลการศึกษา: ความชุกของโรคผิวหนังอักเสบบริเวณมือของคนงานโรงงานเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกในจังหวัดราชบุรี คือ ร้อยละ 48.7 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคผิวหนังอักเสบบริเวณมือ ได้แก่ เพศชาย อายุที่มากขึ้น และประวัติผิวหนังอักเสบจากการแพ้โลหะ ส่วนปัจจัยจากการทำงาน ปัจจัยจากการทำงานบ้านหรืองานอดิเรก ไม่พบความสัมพันธ์กับโรคผิวหนังอักเสบบริเวณมือ สรุป: อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกในจังหวัดราชบุรีพบความชุกของโรคผิวหนังอักเสบบริเวณมือค่อนข้างสูง ควรมีความร่วมมือระหว่างคนงาน ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านอาชีวอนามัย ในการจัดการทางด้านอาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน มีการให้ความรู้เรื่องโรคผิวหนังอักเสบบริเวณมือ การดูแลและทำความสะอาดผิวหนังบริเวณมือแก่คนงาน ได้แก่ การล้างมือเท่าที่จำเป็น การเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนังบริเวณมือ และการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหนังบริเวณมือ

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

บรรณานุกรม :
วิภาสิริ สายพิรุณทอง . (2557). ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคผิวหนังอักเสบบริเวณมือของคนงานโรงงานเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกในจังหวัดราชบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิภาสิริ สายพิรุณทอง . 2557. "ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคผิวหนังอักเสบบริเวณมือของคนงานโรงงานเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกในจังหวัดราชบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิภาสิริ สายพิรุณทอง . "ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคผิวหนังอักเสบบริเวณมือของคนงานโรงงานเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกในจังหวัดราชบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
วิภาสิริ สายพิรุณทอง . ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคผิวหนังอักเสบบริเวณมือของคนงานโรงงานเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกในจังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.