ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินฟองอากาศขนาดเล็กในเส้นเลือดด้วยการบันทึกภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในเจ้าหน้าที่ห้องปรับบรรยากาศที่ให้การดูแลผู้ป่วยในห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินฟองอากาศขนาดเล็กในเส้นเลือดด้วยการบันทึกภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในเจ้าหน้าที่ห้องปรับบรรยากาศที่ให้การดูแลผู้ป่วยในห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง
นักวิจัย : ธนวัฒน์ ศุภนิตยานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ , พรชัย สิทธิศรัณย์กุล
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45725
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บทนำ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความกดดันแฝงจากการลดความกดภายหลังการให้การพยาบาลภายในห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงของเจ้าหน้าที่ห้องปรับบรรยากาศและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาแบบ Prospective Study กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่ห้องปรับบรรยากาศที่เข้าดูแลผู้ป่วยภายในห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน 30 ราย โดยรวมรวมข้อมูลจาก แบบสอบถาม ข้อมูลสุขภาพจากเวชระเบียน ผลการทดสอบสมรรถนะทางกายประจำปี และการบันทึกภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับฟองอากาศกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยสถิติ Exact Probability Test และ Spearman’s Correlation ผลการศึกษา: เจ้าหน้าที่ห้องปรับบรรยากาศพบความกดดันแฝงจากการลดความกดภายหลังการให้การพยาบาลภายในห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงด้วย Echocardiography ตามเกณฑ์ของ Eftedal-Brubakk (EB Grading) ในระดับต่ำ (Grade 0-1) จำนวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 90 ระดับปานกลาง (Grade 2) จำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.67 และระดับสูง (Grade 3-5) จำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.33 โดยพบฟองอากาศสูงที่สุด ณ เวลา 90 นาทีหลังการลดความกด และพบในท่าเคลื่อนไหว (งอเข่า 3 ครั้ง) มากกว่าขณะพัก โดยพบว่าดัชนีมวลกาย โรคประจำตัวที่ต้องรับประทานยารักษาต่อเนื่อง การทำงานงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มและลดความดันแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับปริมาณความกดดันแฝงที่สูงในกลุ่มตัวอย่าง วิจารณ์และสรุปผลการศึกษา: เจ้าหน้าที่ห้องปรับบรรยากาศมีความเสี่ยงจากโรคจากการลดความกดต่ำจากการประเมินด้วย Echocardiography อย่างไรก็ตามพบระดับความกดดันแฝงที่แตกต่างกันตางปัจจัยต่าง ๆ เช่น ดัชนีมวลกายสูง ประวัติการรับประทานยาเป็นประจำ และสมรรถนะทางกายต่ำ ดังนั้นจึงควรมีการเฝ้าระวังป้องกันเพื่อลดโอกาสการเกิดโรคจากการลดความกด ซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงและเกิดผลกระทบทางสุขภาพอย่างถาวรได้

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

บรรณานุกรม :
ธนวัฒน์ ศุภนิตยานนท์ . (2557). การประเมินฟองอากาศขนาดเล็กในเส้นเลือดด้วยการบันทึกภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในเจ้าหน้าที่ห้องปรับบรรยากาศที่ให้การดูแลผู้ป่วยในห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนวัฒน์ ศุภนิตยานนท์ . 2557. "การประเมินฟองอากาศขนาดเล็กในเส้นเลือดด้วยการบันทึกภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในเจ้าหน้าที่ห้องปรับบรรยากาศที่ให้การดูแลผู้ป่วยในห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนวัฒน์ ศุภนิตยานนท์ . "การประเมินฟองอากาศขนาดเล็กในเส้นเลือดด้วยการบันทึกภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในเจ้าหน้าที่ห้องปรับบรรยากาศที่ให้การดูแลผู้ป่วยในห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
ธนวัฒน์ ศุภนิตยานนท์ . การประเมินฟองอากาศขนาดเล็กในเส้นเลือดด้วยการบันทึกภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในเจ้าหน้าที่ห้องปรับบรรยากาศที่ให้การดูแลผู้ป่วยในห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.