ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของระยะห่างระหว่างอักษร ตำแหน่งอักษร จำนวนอักษร และคู่สีอักษรและสีพื้นหลัง ต่ออัตราการยืนยันความเป็นมนุษย์และอัตราความทนทานของแคปท์ชาข้อความ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของระยะห่างระหว่างอักษร ตำแหน่งอักษร จำนวนอักษร และคู่สีอักษรและสีพื้นหลัง ต่ออัตราการยืนยันความเป็นมนุษย์และอัตราความทนทานของแคปท์ชาข้อความ
นักวิจัย : วงศกร รัตติรุจิเศวต
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , ชัชพงศ์ ตั้งมณี
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45615
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การออบแบบแคปท์ชาข้อความต้องให้ง่ายต่อมนุษย์แต่ยากสำหรับโปรแกรมอัตโนมัติหรือเรียกว่าบอต การวัดความสามารถของแคปท์ชาข้อความคือ การวัดอัตราการยืนยันความเป็นมนุษย์ อันหมายถึงอัตราที่ผู้ใช้สามารถระบุอักษรที่ปรากฎในแคปท์ชาข้อความได้ถูกต้อง และการวัดอัตราความทนทานของแคปท์ชาข้อความ อันหมายถึงอัตราที่แคปท์ชาข้อความสามารถป้องกันการโจมตีของโปรแกรมโอซีอาร์ ยังไม่พบงานวิจัยที่ได้วิเคราะห์ผลของ (1) ระยะห่างระหว่างอักษร (2) ตำแหน่งอักษร (3) จำนวนอักษร หรือ (4) คู่สีอักษรและสีพื้นหลังของแคปท์ชาข้อความ ต่ออัตราการยืนยันความเป็นมนุษย์ และอัตราความทนทานของแคปท์ชาข้อความ วิทยานิพนธ์นี้จึงต้องการเติมเต็มความต้องการนี้ งานวิจัยนี้เป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ระยะห่างระหว่างอักษร และจำนวนอักษร มีผลต่ออัตราการยืนยันความเป็นมนุษย์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทว่าผลของตำแหน่งอักษร และคู่สีอักษรและสีพื้นหลังต่ออัตราการยืนยันความเป็นมนุษย์ไม่มีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยังพบว่าระยะห่างระหว่างอักษร และตำแหน่งอักษร มีผลต่ออัตราความทนทานของแคปท์ชาข้อความอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทว่าผลของจำนวนอักษร และคู่สีอักษรและสีพื้นหลังต่ออัตราความทนทานของแคปท์ชาข้อความไม่มีนัยสำคัญ ข้อสรุปที่ได้จากการศึกษานี้เป็นแนวคิดในการพัฒนาแคปท์ชาข้อความ อีกทั้งผู้พัฒนาแคปท์ชาสามารถใช้ข้อค้นพบในงานนี้ เพื่อออกแบบแคปท์ชาข้อความที่ง่ายต่อการใช้งานของมนุษย์ และยากต่อการโจมตีของบอต

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

บรรณานุกรม :
วงศกร รัตติรุจิเศวต . (2557). ผลของระยะห่างระหว่างอักษร ตำแหน่งอักษร จำนวนอักษร และคู่สีอักษรและสีพื้นหลัง ต่ออัตราการยืนยันความเป็นมนุษย์และอัตราความทนทานของแคปท์ชาข้อความ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วงศกร รัตติรุจิเศวต . 2557. "ผลของระยะห่างระหว่างอักษร ตำแหน่งอักษร จำนวนอักษร และคู่สีอักษรและสีพื้นหลัง ต่ออัตราการยืนยันความเป็นมนุษย์และอัตราความทนทานของแคปท์ชาข้อความ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วงศกร รัตติรุจิเศวต . "ผลของระยะห่างระหว่างอักษร ตำแหน่งอักษร จำนวนอักษร และคู่สีอักษรและสีพื้นหลัง ต่ออัตราการยืนยันความเป็นมนุษย์และอัตราความทนทานของแคปท์ชาข้อความ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
วงศกร รัตติรุจิเศวต . ผลของระยะห่างระหว่างอักษร ตำแหน่งอักษร จำนวนอักษร และคู่สีอักษรและสีพื้นหลัง ต่ออัตราการยืนยันความเป็นมนุษย์และอัตราความทนทานของแคปท์ชาข้อความ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.