ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นักการเมืองถิ่นสครี : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นักการเมืองถิ่นสครี : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง
นักวิจัย : กุลธิดา สิงห์สี
คำค้น : Civic leaders -- Thailand -- Lampang , Women -- Thailand -- Lampang , Women in politics -- Thailand -- Lampang , ผู้นำชุมชน -- ไทย -- ลำปาง , Women politicians -- Thailand -- Lampang , ผู้นำสตรีในจังหวัด -- ไทย -- ลำปาง , สตรี -- ไทย -- ลำปาง , สตรีกับการเมือง -- ไทย -- ลำปาง , นักการเมืองสตรี -- ไทย -- ลำปาง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ , ตระกูล มีชัย
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45264
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ภูมิหลังและปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเข้าสู่การเมืองระดับท้องถิ่นของนักการเมืองสตรี 2) รูปแบบการใช้อำนาจการรักษาอำนาจของนักการเมืองท้องถิ่นสตรี 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการเข้าสู่อำนาจการใช้อำนาจและการรักษาอำนาจของนักการเมืองท้องถิ่นสตรี การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสรุปอธิบายเชิงการพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า 1) นักการเมืองท้องถิ่นสตรีมีภูมิหลังและปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองท้องถิ่นที่แตกต่างกัน โดยมีปัจจัยที่สนับสนุนในการเข้าสู่อำนาจคือ การมีผลงานในท้องถิ่น ปัจจัยด้านคุณสมบัติส่วนตัว การได้รับการสนับสนุนจากอิทธิพลของบิดา มารดา สามี ญาติพี่น้อง นักการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติ 2) รูปแบบของการใช้อำนาจ พบว่า นักการเมืองท้องถิ่นสตรีมีรูปแบบของการใช้ในอำนาจในเชิงโน้มน้าวชักชวน ประนีประนอม และมีทักษะในเชิงประสานงานเจรจาที่ดี การบริหารงานเน้นและสนใจพัฒนางานด้านคุณภาพชีวิตเป็นหลัก 3) ด้านการรักษาอำนาจ พบว่า นักการเมืองสตรีมีรูปแบบในการรักษาอำนาจ ดังนี้ คือการสร้าง รักษาและขยายฐานอำนาจสมาชิกภายในกลุ่ม การสร้างความสัมพันธ์กับนักการเมืองท้องถิ่น/นักการเมืองระดับชาติ ผู้นำท้องถิ่น การลงพื้นที่และตอบสนองความต้องการของประชาชนและกลุ่มต่างๆ การสร้างผลงานให้โดดเด่น รวมทั้งการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของผู้นำ 4) ผลการเปรียบเทียบ พบว่า นักการเมืองสตรีมีรูปแบบการใช้อำนาจและการรักษาอำนาจคล้ายคลึงกันแต่มีรูปแบบการเข้าสู่อำนาจที่แตกต่างกัน

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

บรรณานุกรม :
กุลธิดา สิงห์สี . (2555). นักการเมืองถิ่นสครี : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กุลธิดา สิงห์สี . 2555. "นักการเมืองถิ่นสครี : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กุลธิดา สิงห์สี . "นักการเมืองถิ่นสครี : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
กุลธิดา สิงห์สี . นักการเมืองถิ่นสครี : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.