ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา
นักวิจัย : กนกพร แสงปัญญารักษ์
คำค้น : Adult education , Non-formal education , สมรรถนะ , การสื่อสารระหว่างบุคคล , การศึกษาผู้ใหญ่ , การศึกษานอกระบบโรงเรียน , ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , ศรีสว่าง เลี้ยววาริณ , มนัสวาสน์ โกวิทยา
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45090
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพสำหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา (2) ศึกษาผลการนำโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพที่พัฒนาขึ้นไปใช้สำหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา (3) ศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการนำโปรแกรมการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาไปใช้โดยแบ่งขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ(1) การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพสำหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา โดยศึกษาปัญหาและความต้องการการเรียนรู้เกี่ยวกับสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาเพื่อนำมากำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นไปได้จากกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่สำเร็จหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นการนวดแผนไทยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจำนวน 120 คน (2) การศึกษาผลการนำโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพที่พัฒนาขึ้นไปใช้สำหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา รูปแบบของการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ดูแลสุขภาพในสปาที่สำเร็จหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นการนวดแผนไทยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวน 44 คน แบ่งเป็นกลุ่มละ 22 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับการอบรมตามโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการอบรมแบบบรรยาย (3) การศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการนำโปรแกรมการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาไปใช้ โดยการอภิปรายกลุ่มทดลอง ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1. การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปามีองค์ประกอบของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ประกอบด้วย 1.วัตถุประสงค์ 2. กลุ่มผู้เรียน 3.ผู้สอน/ครูพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม 4. เนื้อหาสาระ 5.กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพ 6.ระยะเวลา 7.แหล่งความรู้และสื่อการสอน 8.สภาพแวดล้อม และ 9. การวัดผลและประเมินผล 2. ผลการทดลองใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ (1) กลุ่มทดลองมีความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางสำหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา และ ทักษะทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (2) กลุ่มทดลองมีความสามารถทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลางสำหรับผู้ดูแลสุขภาพในสปา และความสามารถทางด้านการนวดบรรเทาอาการ 10 อาการหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (3) กลุ่มทดลองมีเจตคติทางด้านการสื่อสารภาษาจีนกลาง และ เจตคติทางด้านการนวดเพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพในสปาหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3. ปัจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการนำโปรแกรมการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปาไปใช้ ในการวิจัยครั้งนี้พบว่าปัจจัย ได้แก่ 1.ผู้เรียนมีแรงจูงใจ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้ 2. ผู้สอน/ครูพี่เลี้ยงประจำกลุ่มมีการเตรียมความพร้อม มีเจตคติที่เป็นบวก 3. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเสริมศักยภาพ ด้วยการเขียนอนุทินการเรียนรู้ของผู้เรียน 4.เนื้อหาและคู่มือการเรียนรู้สามารถทบทวนด้วยตนเอง 5. สภาพแวดล้อมมีบรรยากาศการให้กำลังใจช่วยลดความคับข้องใจของผู้เรียน และเงื่อนไข ได้แก่ 1.ผู้เรียนต้องมีความต้องการในการเรียนรู้ 2. ผู้เรียนต้องมีจำนวนที่เหมาะสมในการฝึกปฏิบัติ 3.ผู้เรียนต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีและกำลังทำงานในอาชีพการนวดแผน

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

บรรณานุกรม :
กนกพร แสงปัญญารักษ์ . (2555). การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กนกพร แสงปัญญารักษ์ . 2555. "การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กนกพร แสงปัญญารักษ์ . "การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
กนกพร แสงปัญญารักษ์ . การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.