ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยการพัฒนาอาคารสร้างค้าง ประเภทอาคารชุดพักอาศัยขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา โครงการ แอ็บสแตร็กส์ พหลโยธิน พาร์ค, กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยการพัฒนาอาคารสร้างค้าง ประเภทอาคารชุดพักอาศัยขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา โครงการ แอ็บสแตร็กส์ พหลโยธิน พาร์ค, กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : อมร พรหมสถิต
คำค้น : Building , Condominiums -- Law and legislation , Condominiums , อาคารชุด -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ , การก่อสร้าง , อาคารชุด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ , พร วิรุฬห์รักษ์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45002
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคาร สำหรับอาคารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ พ.ศ. 2552 อนุญาตให้อาคารสร้างค้างที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างระหว่างวันที่ 14 ก.พ. 2535 ถึง 28 ก.ค. 2543 สามารถยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างต่อไปได้ตามที่เคยได้รับอนุญาตก่อสร้าง แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ศึกษาแนวทางการตรวจสอบเอกสารและสถานที่ เพื่อพิจารณาการตัดสินใจพัฒนาอาคารสร้างค้างประเภทอาคารชุดพักอาศัย พร้อมแนะนำให้พิจารณากฎกระทรวง ฉบับที่ 57 หากไม่ผ่านเกณฑ์ และแนวทางพัฒนาต่อไปเมื่อเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด การวิจัยยังศึกษาปัจจัยการพัฒนาอาคารสร้างค้างโดยใช้กรณีศึกษา โครงการ แอ็บสแตร็กส์ พหลโยธิน พาร์ค เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นให้สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ทำให้อาคารสร้างค้างสามารถดำเนินการต่อไปได้ประกอบด้วย กฎหมาย การตลาด ออกแบบ และการก่อสร้าง ทั้งยังมีองค์ประกอบสำคัญที่ต้องดำเนินการไปด้วยกัน แม้ว่าจะไม่ใช่อาคารสร้างค้าง คือ การเงิน การขาย และการอยู่อาศัย การวิจัยนี้ยังพบเพิ่มเติมอีกด้วยว่า จำนวนห้องชุดที่มีมากเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานโดยรวม และอาจเป็นปัญหาใหญ่ทำให้ผลตอบแทนการดำเนินงานของโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายวางไว้ หรืออาจทำให้ขาดทุนได้ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการขายที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด การก่อสร้างที่ล่าช้า หรือแม้แต่การออกแบบที่ไม่ตรงตามความต้องการของตลาด จึงมีข้อเสนอแนะให้ควรให้มีการวิจัยเพิ่มเติม ในความสัมพันธ์ของจำนวนห้องชุดต่อขนาดพื้นที่ของโครงการ มูลค่าโครงการ หรือปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้พัฒนาโครงการต่อไป

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

บรรณานุกรม :
อมร พรหมสถิต . (2555). ปัจจัยการพัฒนาอาคารสร้างค้าง ประเภทอาคารชุดพักอาศัยขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา โครงการ แอ็บสแตร็กส์ พหลโยธิน พาร์ค, กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อมร พรหมสถิต . 2555. "ปัจจัยการพัฒนาอาคารสร้างค้าง ประเภทอาคารชุดพักอาศัยขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา โครงการ แอ็บสแตร็กส์ พหลโยธิน พาร์ค, กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อมร พรหมสถิต . "ปัจจัยการพัฒนาอาคารสร้างค้าง ประเภทอาคารชุดพักอาศัยขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา โครงการ แอ็บสแตร็กส์ พหลโยธิน พาร์ค, กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
อมร พรหมสถิต . ปัจจัยการพัฒนาอาคารสร้างค้าง ประเภทอาคารชุดพักอาศัยขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา โครงการ แอ็บสแตร็กส์ พหลโยธิน พาร์ค, กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.