ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเชิงทฤษฎีของปฏิกิริยาการถ่ายโอนโปรตอนระหว่างโมเลกุลที่สถานะกระตุ้นในดีเอ็นเอเบสแอนะล๊อกของไดเมอ 7-เอชาอินโดลและกลุ่มของไดเมอ 7-เอชาอินโดล กับน้ำ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเชิงทฤษฎีของปฏิกิริยาการถ่ายโอนโปรตอนระหว่างโมเลกุลที่สถานะกระตุ้นในดีเอ็นเอเบสแอนะล๊อกของไดเมอ 7-เอชาอินโดลและกลุ่มของไดเมอ 7-เอชาอินโดล กับน้ำ
นักวิจัย : นาวี กังวาลย์
คำค้น : 7-Azaindole , Excited-state proton transfer (ESPT) , Excited-state tautomerization , Hydrogen bond rearrangement , On-the-fly dynamics simulation , RI-ADC(2) , Solvent-assisted proton transfer
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=TRG5680098 , http://research.trf.or.th/node/9369
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นาวี กังวาลย์ . (2558). การศึกษาเชิงทฤษฎีของปฏิกิริยาการถ่ายโอนโปรตอนระหว่างโมเลกุลที่สถานะกระตุ้นในดีเอ็นเอเบสแอนะล๊อกของไดเมอ 7-เอชาอินโดลและกลุ่มของไดเมอ 7-เอชาอินโดล กับน้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นาวี กังวาลย์ . 2558. "การศึกษาเชิงทฤษฎีของปฏิกิริยาการถ่ายโอนโปรตอนระหว่างโมเลกุลที่สถานะกระตุ้นในดีเอ็นเอเบสแอนะล๊อกของไดเมอ 7-เอชาอินโดลและกลุ่มของไดเมอ 7-เอชาอินโดล กับน้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นาวี กังวาลย์ . "การศึกษาเชิงทฤษฎีของปฏิกิริยาการถ่ายโอนโปรตอนระหว่างโมเลกุลที่สถานะกระตุ้นในดีเอ็นเอเบสแอนะล๊อกของไดเมอ 7-เอชาอินโดลและกลุ่มของไดเมอ 7-เอชาอินโดล กับน้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2558. Print.
นาวี กังวาลย์ . การศึกษาเชิงทฤษฎีของปฏิกิริยาการถ่ายโอนโปรตอนระหว่างโมเลกุลที่สถานะกระตุ้นในดีเอ็นเอเบสแอนะล๊อกของไดเมอ 7-เอชาอินโดลและกลุ่มของไดเมอ 7-เอชาอินโดล กับน้ำ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2558.