ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย : เสมอ ถาน้อย
คำค้น : Area Research , , การพัฒนางานวิจัย , Development Project , การสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่ , พิษณุโลก , Phitsanulok ,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่พิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างความรู้ และ ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 2) พัฒนากระบวนการจัดการงานวิจัย และระบบงานในมหาวิทยาลัยให้สามารถตอบสนองโจทย์ความต้องการแก้ปัญหา และพัฒนาพื้นที่ของ จังหวัดพิษณุโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 3) พัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้ตระหนักและเห็น ความสำคัญต่อการรับใช้สังคม
มีผลการดำเนินงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาโจทย์และข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 16 โครงการ ประมาณการงบประมาณในการสนับสนุนจำนวน 5,000,000 บาท ในจำนวนนี้เป็นโครงการที่ได้รับ การจัดสรรทุนแล้วจำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 2,035,244 บาท และเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จำนวน 9 โครงการ ประมาณการงบประมาณ 3,000,000 บาท โดยมีประเด็นในการพัฒนาดังนี้ การท่องเที่ยว, การเกษตร, ผู้สูงอายุ, การศึกษา และแนวโน้มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในจังหวัดพิษณุโลก เมื่อเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน 2) การพัฒนานักวิจัย เป็นการพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่าน กระบวนการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ และเวทีแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ ด้วยระบบพี่เลี้ยง และเครือข่ายนักวิจัยดัวยกันเอง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น แรงผลักดันให้นักวิจัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยรับใช้สังคม ส่งผลให้ได้รับความภาคภูมิใจ และความ ประทับใจที่ผลงานของตนสามารถนำไปต่อยอด เกิดการแก้ไขและพัฒนาชุมชนต่อไป 3) การผลักดัน ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ มี 3 ด้านหลักๆดังนี้ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาด้านการเกษตร และแก้ไขปัญหาความยากจน การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน อีกทั้งยังมีประเด็น ใหม่ที่สำนักประสานงานฯ ได้ให้ความสนใจ นั้นก็คือ ด้านการจัดทำฐานข้อมูลด้านธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมใน จังหวัดพิษณุโลก และ 4) การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย ซึ่งมีโครงการวิจัยที่สำนักประสานงานฯ ได้ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงาน คือ โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนจาก สกว. และ โครงการวิจัยที่ ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนจาก สกว. และ มน. (MOU) รวมแล้วมากกว่า 10 โครงการ
จากผลการดำเนินงานข้างต้น ทำให้เกิดการพัฒนาด้านงานวิจัยและด้านการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่ใน จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีการสร้างความเข้าใจให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีกระบวนการปรึกษาหารือ จัดประชุม เพื่อพัฒนาในด้านโจทย์วิจัยด้านต่างๆ อาทิ ด้านการท่องเที่ยว ด้านอุตสาหกรรมอาหาร และการเกษตร ด้าน พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ด้านความต้องการในแต่ละพื้นที่ และด้านแนวโน้มธุรกิจ เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่ง โจทย์วิจัยเหล่านี้ยังสามารถผลักดัน และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในส่วนของกระบวนการ ดำเนินงานการพัฒนาด้านงานวิจัยและด้านการสนับสนุนงานวิจัยพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลกนั้น ได้มีโครงสร้าง ภายใต้การกำกับการบริหารจัดการของกองบริหารการวิจัย มีกระบวนการตั้งแต่การตั้งโจทย์วิจัย พัฒนา ข้อเสนอโครงการ ทำสัญญารับทุน ติดตามและปิดโครงการ จนกระทั่งกระบวนการผลักดันสู่การใช้ ประโยชน์ เพื่อที่จะได้บรรลุตามเป้าหมาย กรอบแนวทางการวิจัย และการพัฒนาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ใน จังหวัดพิษณุโลกอย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
เสมอ ถาน้อย . (2557). โครงการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เสมอ ถาน้อย . 2557. "โครงการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เสมอ ถาน้อย . "โครงการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
เสมอ ถาน้อย . โครงการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.