ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
นักวิจัย : ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ , ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ , ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , ชนินนทร์ อัมพรสถิร , ธรุวสิทธิ์ ม่วงเนียม , กฤษฏา ยาใจ
คำค้น : เฝ้าระวัง , สิ่งแวดล้อม , โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม , Enviroments
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1.เพื่อติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำทั่วไปของคลองหนองเหล็กซึ่งเป็นคลองระบายน้ำด้านหลังมหาวิทยาลัยนเรศวร 

2.เพื่อติดตามตรวจสอบภาวะมลพิษอันเกิดจากการปล่อยน้ำเสียจากชุมชนและมหาวิทยาลัยนเรศวรลงสู่สิ่งแวดล้อม 

3.เพื่อให่ได้มาซึ่งข้อมูลพื้นฐานในการตรวจสอบและติดตามเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้ำในคลองหนองเหล็ก


บรรณานุกรม :
ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ , ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ , ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , ชนินนทร์ อัมพรสถิร , ธรุวสิทธิ์ ม่วงเนียม , กฤษฏา ยาใจ . (2553). โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ , ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ , ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , ชนินนทร์ อัมพรสถิร , ธรุวสิทธิ์ ม่วงเนียม , กฤษฏา ยาใจ . 2553. "โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ , ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ , ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , ชนินนทร์ อัมพรสถิร , ธรุวสิทธิ์ ม่วงเนียม , กฤษฏา ยาใจ . "โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ , ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ , ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , ชนินนทร์ อัมพรสถิร , ธรุวสิทธิ์ ม่วงเนียม , กฤษฏา ยาใจ . โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.