ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงสร้างผลึกของคาร์ไบด์ทุติยภูมิที่ตกตะกอนในสภาพหล่อและสภาพอบชุบของโลหะผสมเหล็ก นิกเกิล 30.8% โครเมียม 26.6%

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงสร้างผลึกของคาร์ไบด์ทุติยภูมิที่ตกตะกอนในสภาพหล่อและสภาพอบชุบของโลหะผสมเหล็ก นิกเกิล 30.8% โครเมียม 26.6%
นักวิจัย : ณัฐศิษฏ์ ทวีพรเกษมสุข
คำค้น : Crystal lattices , Carbides , Iron-nickel-chromium alloys , โครงสร้างผลึก , คาร์ไบด์ , โลหะผสมเหล็ก-นิกเกิล-โครเมียม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กอบบุญ หล่อทองคำ , ชัญชณา ธนชยานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45532
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

ศึกษาสัณฐานและโครงสร้างผลึกคาร์ไบด์ทุติยภูมิในโลหะผสมเหล็ก นิกเกิล 30.8% โครเมียม 26.6% ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดที่ติดตั้งเครื่องมือวิเคราะห์ Energy Dispersive X-ray Spectroscopy และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านที่ติดตั้งเครื่องมือวิเคราะห์ Energy Dispersive X-ray Spectroscopy โครงสร้างจุลภาคของสภาพหล่อเป็นแบบเดนไดรท์ประกอบด้วยโครงสร้างเนื้อฟื้นออสเทนไนต์ (y) และคาร์ไบด์ปฐมภูมิ 2 ชนิด คือ โครเมียมคาร์ไบด์และไนโอเบียมคาร์ไบด์ตกตะกอนตามขอบเกรน ภายหลังอบที่อุณหภูมิ 900 ํC และ 1,000 ํC เวลา 24, 200, 400, 600, 800, และ 1,000 ชั่วโมง พบตะกอนคาร์ไบด์ทุติยภูมิแบบก้อนเหลี่ยม คาร์ไบด์ทุติยภูมิแบบรูปเข็ม-ทรงกระบอก และสารประกอบซิลิไซด์ (เฟส G) ในเนื้อพื้นใกล้กับคาร์ไบด์ปฐมภูมิ จากการวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีด้วยเทคนิค EDS และวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์โครงผลึกของคาร์ไบด์ทุติยภูมิแบบก้อนเหลี่ยมและแบบรูปเข็ม-ทรงกระบอกเป็นโครเมียมคาร์ไบด์ชนิด M[subscript 23]C[subscript 6] ซึ่งเป็นคาร์ไบด์ชนิดเดียวกับคาร์ไบด์ปฐมภูมิ ผลการศึกษาโครงสร้างผลึกด้วยรูปแบบการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน และคำนวณพารามิเตอร์โครงผลึกของเนื้อพื้นออสเทนไนต์ คาร์ไบด์ปฐมภูมิคาร์ไบด์ทุติยภูมิ คาร์ไบด์รูปเข็ม-ทรงกระบอก และสารประกอบซิลิไซด์ พบว่ามีโครงสร้างผลึกเป็น Face Center Cubic ผลการศึกษายืนยันกลไกการตกตะกอนของคาร์ไบด์ทุติยภูมิเป็นไปตามสมการของ Johnson-Mehl และ Avrami การตกตะกอนช่วงแรกมีค่า n อยู่ในช่วง 1.0-1.5 เป็นกลไกการเพิ่มปริมาตรอนุภาคหรือการโตแบบสามมิติ สอดคล้องกับการตรวจพบตะกอนคาร์ไบด์ทุติยภูมิแบบก้อนเหลี่ยม และการตกตะกอนช่วงที่สองมีค่า n อยู่ในช่วง 0.5-1.0 เป็นกลไกการโตแบบรูปเข็มทรงกระบอก สอดคล้องกับการตรวจพบตะกอนคาร์ไบด์ทุติยภูมิแบบรูปเข็ม-ทรงกระบอก

บรรณานุกรม :
ณัฐศิษฏ์ ทวีพรเกษมสุข . (2549). โครงสร้างผลึกของคาร์ไบด์ทุติยภูมิที่ตกตะกอนในสภาพหล่อและสภาพอบชุบของโลหะผสมเหล็ก นิกเกิล 30.8% โครเมียม 26.6%.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐศิษฏ์ ทวีพรเกษมสุข . 2549. "โครงสร้างผลึกของคาร์ไบด์ทุติยภูมิที่ตกตะกอนในสภาพหล่อและสภาพอบชุบของโลหะผสมเหล็ก นิกเกิล 30.8% โครเมียม 26.6%".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐศิษฏ์ ทวีพรเกษมสุข . "โครงสร้างผลึกของคาร์ไบด์ทุติยภูมิที่ตกตะกอนในสภาพหล่อและสภาพอบชุบของโลหะผสมเหล็ก นิกเกิล 30.8% โครเมียม 26.6%."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ณัฐศิษฏ์ ทวีพรเกษมสุข . โครงสร้างผลึกของคาร์ไบด์ทุติยภูมิที่ตกตะกอนในสภาพหล่อและสภาพอบชุบของโลหะผสมเหล็ก นิกเกิล 30.8% โครเมียม 26.6%. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.