ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความแม่นยำในการถอดแบบประมาณปริมาณวัสดุก่อสร้างในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยวิธีทั่วไปและวิธีที่ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร : กรณีศึกษาอาคารชุดพักอาศัยประเภท A1 บริษัทแอลพีเอ็น ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความแม่นยำในการถอดแบบประมาณปริมาณวัสดุก่อสร้างในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยวิธีทั่วไปและวิธีที่ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร : กรณีศึกษาอาคารชุดพักอาศัยประเภท A1 บริษัทแอลพีเอ็น ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
นักวิจัย : ชาคริต รักษมาตา
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พร วิรุฬห์รักษ์ , สมบัติ วนิชประภา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44288
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

การถอดแบบประมาณปริมาณวัสดุก่อสร้างเป็นกระบวนการที่เดิมทีใช้คนเป็นผู้ถอดแบบด้วยการนับและวัดปริมาณต่างๆจากแบบก่อสร้างในกระดาษหรือไฟล์คอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ดีการถอดแบบด้วยวิธีดังกล่าวยังมีวัสดุหลายประเภทที่มีความคลาดเคลื่อนจากการถอดแบบเนื่องจากตัวแบบที่มีความซับซ้อน ผู้ประกอบการโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการควบคุมต้นทุนการก่อสร้างจึงต้องการให้การถอดแบบประมาณปริมาณวัสดุก่อสร้างมีความแม่นยำมากที่สุดเพื่อลดต้นทุนจากวัสดุเหลือใช้ รวมถึงป้องกันไม่ให้วัสดุขาดแคลนขณะก่อสร้าง ในปัจจุบันเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคารหรือ BIM เป็นเทคโนโลยีที่ผู้ประกอบการโครงการอสังหาริมทรัพย์เริ่มให้ความสนใจ ความสามารถอย่างหนึ่งของการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารคือการกำหนดให้คอมพิวเตอร์เป็นผู้ลงมือถอดแบบแทนคนถอดแบบเดิม ซึ่งยังไม่เคยมีการศึกษาในประเทศไทยว่าวิธีดังกล่าวมีความถูกต้องแม่นยำกว่าวิธีการถอดแบบโดยทั่วไปหรือไม่ อย่างไร การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อค้นหาว่า วิธีการถอดแบบด้วยวิธีทั่วไปที่ใช้คนเป็นผู้ถอดแบบและวิธีการถอดแบบด้วยแบบจำลองสารสนเทศอาคารนั้นวิธีการใดมีความแม่นยำมากกว่ากัน และแม่นยำกว่าด้วยสาเหตุใด โดยจะใช้กรณีศึกษาเป็นอาคารชุดจำนวน 1 อาคารในโครงการอาคารชุดของบริษัทแอลพีเอ็น ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอาคารรูปแบบมาตรฐานที่ทางบริษัทได้เคยใช้และกำลังจะนำไปใช้ต่อในโครงการในอนาคต อาคารดังกล่าวจะผ่านการถอดแบบด้วยวิธีทั่วไปโดยและถอดแบบด้วยวิธีการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร จากการศึกษาในรายการวัสดุที่เลือกมาทำการถอดแบบโครงสร้างทั้ง 2 วิธี ผลการวิจัยพบว่าการถอดแบบด้วยแบบจำลองสารสนเทศอาคารจะแม่นยำกว่าการถอดแบบโดยวิธีทั่วไปเนื่องจาก 3 สาเหตุ คือ 1. การเน้นความสะดวกของผู้ถอดแบบโดยวิธีทั่วไป 2. การคิดขาดตก บกพร่องในวิธีทั่วไป 3. การเผื่อปริมาณวัสดุซ้ำซ้อนในวิธีทั่วไป ซึ่งตัวแบบจำลองสารสนเทศอาคารแสดงให้ผู้ใช้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการคำนวณในแต่ละครั้งมีที่มาอย่างไร นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่าปริมาณวัสดุที่ใช้วิธีทั่วไปในการถอดแบบงานโครงสร้างจะมีค่าต่างจากปริมาณวัสดุที่ใช้แบบจำลองสารสนเทศในการถอดแบบ โดยในรายการส่วนใหญ่ปริมาณวัสดุที่ให้แบบจำลองสารสนเทศอาคารถอดแบบจะมีค่าน้อยกว่าการถอดแบบโดยวิธีทั่ว และมีบางรายการที่น้อยกว่าถึงร้อยละ 34 โดยมีมูลค่าความแตกต่างถึงประมาณ 320,000 บาทต่อรายการ ในส่วนของงานสถาปัตยกรรมนั้นมีความแตกต่างถึงร้อยละ 35 และในงานระบบมีความแตกต่างถึงร้อยละ 39 แต่เมื่อคิดออกมาเป็นมูลค่าวัสดุจะเห็นว่าทั้งงานสถาปัตยกรรมและงานระบบมีมูลค่าต่อรายการต่ำกว่ามูลค่าของงานโครงสร้างอย่างมากจนเห็นได้ชัด เจ้าของโครงการจึงควรให้ความสนใจกับงานโครงสร้างมากกว่าเพื่อให้การควบคุมต้นทุนโครงการมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในท้ายที่สุดการนำ BIM มาใช้ในองค์กรนับเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง ผู้ประกอบการโครงการอสังหาริมทรัพย์ควรพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆในการเลือกใช้เทคโนโลยี BIM ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในด้านระบบคอมพิวเตอร์ทั้งซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ รวมทั้งการฝึกฝนและค้นหาบุคลากรที่สามารถใช้งาน BIM ได้ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับมูลค่าของโครงการที่จะใช้ตรวจสอบต่อไปด้วย หากเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ความคุ้มค่าในการใช้งาน BIM จะมากกว่าองค์กรขนาดเล็กเพราะมีงานที่มีมูลค่าสูงเข้ามามากกว่า ส่วนองค์กรขนาดเล็กก็จะมีความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจเมื่อใช้ BIM สูงกว่าองค์กรที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่ได้ใช้ BIM อย่างแน่นอน

บรรณานุกรม :
ชาคริต รักษมาตา . (2556). ความแม่นยำในการถอดแบบประมาณปริมาณวัสดุก่อสร้างในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยวิธีทั่วไปและวิธีที่ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร : กรณีศึกษาอาคารชุดพักอาศัยประเภท A1 บริษัทแอลพีเอ็น ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชาคริต รักษมาตา . 2556. "ความแม่นยำในการถอดแบบประมาณปริมาณวัสดุก่อสร้างในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยวิธีทั่วไปและวิธีที่ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร : กรณีศึกษาอาคารชุดพักอาศัยประเภท A1 บริษัทแอลพีเอ็น ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชาคริต รักษมาตา . "ความแม่นยำในการถอดแบบประมาณปริมาณวัสดุก่อสร้างในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยวิธีทั่วไปและวิธีที่ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร : กรณีศึกษาอาคารชุดพักอาศัยประเภท A1 บริษัทแอลพีเอ็น ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
ชาคริต รักษมาตา . ความแม่นยำในการถอดแบบประมาณปริมาณวัสดุก่อสร้างในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยวิธีทั่วไปและวิธีที่ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร : กรณีศึกษาอาคารชุดพักอาศัยประเภท A1 บริษัทแอลพีเอ็น ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.