ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางพัฒนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางพัฒนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
นักวิจัย : วรรษมน อัจฉราวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44221
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

วรรษมน อัจฉราวรรณ: แนวทางพัฒนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (DEVELOPING MANAGEMENT GUIDELINES OF BUENGBORAPHET TOURISM DESTINATIONS IN NAKHONSAWAN PROVINCE) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: รศ.ดร. ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์, ……หน้า. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ และเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวจำนวน 400 คน และใช้แบบสำรวจในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมด้านสภาพของแหล่งท่องเที่ยว โดยผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลที่ได้จากแบบสำรวจสรุปตามประเด็นโดยเขียนพรรณนาเชิงอธิบาย หลังจากนั้นนำผลวิเคราะห์ที่ได้จากแบบสอบถามและแบบสำรวจ มาสร้างแบบสอบถามอีกฉบับเพื่อใช้สอบถามบุคลากรผู้บริหารหรือดูแลแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด เพื่อเป็นการยืนยันผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า การจัดการแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดวัดนครสวรรค์มีแนวทางการพัฒนาในประเด็นสำคัญดังนี้ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวควรเพิ่มอุปกรณ์หรือเครื่องเล่น เช่น สไลเดอร์และอุปกรณ์ช่วยเหลือคนตกน้ำบริเวณหาดทรายเทียม จัดรอบรถกอล์ฟไฟฟ้าขนาดเล็กให้มีรอบวิ่งมากขึ้น สร้างหรือต่อเติมห้องสุขาให้มีห้องน้ำสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ(เช่น คนพิการ คนชรา สตรีมีครรภ์) เพิ่มเติมในห้องสุขาทุกจุดของแหล่งท่องเที่ยวขึ้น เสนอตัวเป็นผู้จัดงานหรือสนับสนุนในกิจกรรมและกิจการงานต่างๆเช่น งานประชุม งานแสดงสินค้า การประกวดต่างๆ เป็นต้น ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดในทุกจุดท่องเที่ยวที่อาจเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สิน จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริการเพื่อเป็นการประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ และ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อโทรทัศน์ในบางโอกาส เช่น ช่วงที่มีเทศกาลพิเศษ หรือ ประชาสัมพันธ์จุดท่องเที่ยวใหม่ๆ เป็นต้น ซึ่งแนวทางพัฒนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ดังกล่าว ได้รับการยืนยันว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดจากบุคลากรผู้บริหารหรือดูแลแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

บรรณานุกรม :
วรรษมน อัจฉราวรรณ . (2556). แนวทางพัฒนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรษมน อัจฉราวรรณ . 2556. "แนวทางพัฒนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรษมน อัจฉราวรรณ . "แนวทางพัฒนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
วรรษมน อัจฉราวรรณ . แนวทางพัฒนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.