ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางพัฒนาการจัดการโฮมสเตย์บ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางพัฒนาการจัดการโฮมสเตย์บ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
นักวิจัย : ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44220
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

การจัดการโฮมสเตย์ เป็นการจัดการบ้านพักที่อยู่ ในชุมชนชนบทที่มีคนในชุมชนเป็นเจ้าของบ้าน และต้องมีสมาชิกในครอบครัวอาศัยอยู่เป็นประจำ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าพักร่วมกับเจ้าของบ้านได้ ซึ่งสมาชิกในบ้านมีความยินดีและเต็มใจที่จะรับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งถ่ายทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นแก่นักท่องเที่ยวและพานักท่องเที่ยวเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวและทำกิจกรรมต่างๆ โดยเจ้าของบ้านได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของตัวเงิน เพื่อให้โฮมสเตย์เป็นกิจกรรมที่เสริมรายได้เพิ่มเติมจากอาชีพหลักของชุมชน โดยก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างแท้จริง วัตถุประสงค์ การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการโฮมสเตย์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการโฮมสเตย์ ตลอดจนเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการโฮมสเตย์บ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีให้กับ ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย์ได้ในระยะยาวต่อไป วิธีดำเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าพักโฮมสเตย์ จำนวน 423 คน เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์ จำนวน 32 คน และเจ้าหน้าที่ อบต. จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสำรวจและสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และได้มีการตรวจสอบเครื่องมือ โดยค่าความตรงเท่ากับ 0.91 และค่าความความเที่ยงเท่ากับ 0.75 แล้วนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป ผลการวิจัย 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.8 มีอายุระหว่าง 25 – 31 ปี ร้อยละ 33.1มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 46.1 มีอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 19.5 มีรายได้ต่อเดือนๆละ ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท ร้อยละ 25.4 มักเดินทางไปท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน ร้อยละ 49.8 เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง ร้อยละ 49.8 ไปท่องเที่ยวครั้งหนึ่ง ๆ เป็นเวลาระหว่าง 2-3 วัน ร้อยละ 50.8 ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโฮมสเตย์บ้านหม้อ จากอินเตอร์เน็ท ร้อยละ 38.0 มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวครั้งนี้ประมาณ 1,000 บาท หรือน้อยกว่า ร้อยละ 25.4 ต้องการไปท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากที่สุด ร้อยละ 51.4 2. ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการโฮมสเตย์บ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 10 ด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านที่พัก ( = 3.58) ด้านความปลอดภัย ( = 3.56) ด้านอัธยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้านและสมาชิกในครัวเรือน( = 3.53) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( = 3.58) ด้านวัฒนธรรม ( = 3.51) ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ( = 3.54) ด้านการบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์ ( = 3.53) ด้านประชาสัมพันธ์ ( = 3.50) ยกเว้น ด้านอาหารและโภชนาการ ( = 3.48) และ ด้านรายการนำเที่ยว ( = 3.48) อยู่ในระดับมาก 3. ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโฮมสเตย์ เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านหม้อ และเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการนำแนวทางพัฒนาการจัดการโฮมสเตย์บ้านหม้ออำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ จำนวน 10 ด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านที่พัก ( = 3.76) ด้านอาหารและโภชนาการ ( = 3.78) ด้านความปลอดภัย ( = 3.82) ด้านอัธยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้านและสมาชิกในครัวเรือน( = 3.84) ด้านรายการนำเที่ยว ( = 3.83) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( = 3.86) ด้านวัฒนธรรม ( = 3.77) ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ( = 3.89) ด้านการบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์ ( = 3.82) และ ด้านประชาสัมพันธ์ ( = 3.62) สรุปผลการวิจัย ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการโฮมสเตย์ บ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 10 ด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด ในด้าน ที่พัก ด้านความปลอดภัย ด้านอัธยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้านและสมาชิกในครัวเรือน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ด้านการบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์ ด้านประชาสัมพันธ์ ยกเว้น ด้านอาหารและโภชนาการ และ ด้านรายการนำเที่ยว อยู่ในระดับมาก และ นักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโฮมสเตย์ เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านหม้อ และเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการนำแนวทางพัฒนาการจัดการโฮมสเตย์บ้านหม้อไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ ทุกด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด

บรรณานุกรม :
ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ . (2556). แนวทางพัฒนาการจัดการโฮมสเตย์บ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ . 2556. "แนวทางพัฒนาการจัดการโฮมสเตย์บ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ . "แนวทางพัฒนาการจัดการโฮมสเตย์บ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ . แนวทางพัฒนาการจัดการโฮมสเตย์บ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.