ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้า
นักวิจัย : ณัฏฐ์กฤตา เชาวน์วรารักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : รังสิมันต์ สุนทรไชยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44217
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายประสบการณ์ของผู้สูงอายุที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้า ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้สูงอายุจำนวน 10 ราย ที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้าที่อาศัยอยู่ในชุมชน ที่ให้การดูแลมาเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ผู้ให้ข้อมูลได้รับการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์คุณสมบัติ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ใช้แนวคำถามแบบกึ่งมีโครงสร้าง ใช้ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ 45 -60 นาที และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ดูแลได้ให้ความหมายของประสบการณ์ชีวิตในการดูแลผู้สูงอายุโรคซึมเศร้าคือ เป็นการแสดงความห่วงใย และการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ส่วนประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้าแบ่งเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การดำเนินชีวิตอย่างมีข้อจำกัด ประกอบด้วย ขาดการเข้าสังคม มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตประจำวัน และมีการปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้ป่วย 2) สิ่งที่ได้จากการดูแล ประกอบด้วย ภูมิใจ สุขใจและรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ท้อแท้ที่ต้องดูแล ความสัมพันธ์ใกล้ชิดเพิ่มขึ้น และ 3) ความคาดหวังและความต้องการของผู้ดูแลวัยสูงอายุ ประกอบด้วย ผู้ดูแลคาดหวังให้ผู้ป่วยมีอาการซึมเศร้าลดลงและมีความสุขเพิ่มขึ้น ส่วนด้านความต้องการ ผู้ดูแลต้องการเวลาพักผ่อนเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ช่วยเหลือคอยสลับเปลี่ยนเวลาในการดูแล ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแนวทางการดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ดูแลวัยสูงอายุที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้าในเรื่องความคาดหวังและความต้องการของผู้ดูแลวัยสูงอายุ รวมทั้งการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลวัยสูงอายุและผู้ป่วยให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างปกติ

บรรณานุกรม :
ณัฏฐ์กฤตา เชาวน์วรารักษ์ . (2556). ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฏฐ์กฤตา เชาวน์วรารักษ์ . 2556. "ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฏฐ์กฤตา เชาวน์วรารักษ์ . "ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
ณัฏฐ์กฤตา เชาวน์วรารักษ์ . ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.