ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานะ อำนาจหน้าที่และความเป็นอิสระขององค์กรกำกับดูแล: ศึกษาเปรียบเทียบกรณีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานะ อำนาจหน้าที่และความเป็นอิสระขององค์กรกำกับดูแล: ศึกษาเปรียบเทียบกรณีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
นักวิจัย : สรรญกฤต ศรีสงสาร
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นันทวัฒน์ บรมานันท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44144
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

กิจการพลังงาน กิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคม จัดได้ว่าเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งโดยปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้มีการเปิดการแข่งขันเสรี จากเดิมที่รัฐเป็นผู้จัดทำบริกาสาธารณะอันมีลักษณะผูกขาด เริ่มมีการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะในส่วนที่แข่งขันได้ ส่วนกิจการที่เกี่ยวกับความมั่นคงรัฐคงต้องมีหน้าที่จัดทำ เพื่อให้เกิดการแข่งขันเสรีและเป็นทำ จึงจำเป็นต้องมี “องค์กรกำกับดูแลที่เป็นอิสระ” ในการศึกษานี้จึงเป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึง สถานะ อำนาจหน้าที่ และความเป็นอิสระขององค์กรกำกับดูแลในกิจการสาธารณูปโภค ที่ได้จัดตั้งขึ้นแล้วในประเทศไทย คือ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ทั้งสององค์กรนี้มีสถานะ อำนาจหน้าที่และความเป็นอิสระที่คล้ายกันและอีกหลายส่วนที่ต่างกัน จึงจำเป็นต้องศึกษาในรายละเอียดต่อไป ผลการศึกษาพบว่า แม้องค์กำกับดูแลทั้งสองจะมีหน้าที่กำกับดูแลสาธารณูปโภค แต่ในรายละเอียดของ สถานะ อำนาจหน้าที่ และความเป็นอิสระมีความแตกต่างกัน ในส่วนของคณะกรรมการ กสทช. จะมีอำนาจในการกำหนดนโนบายและกำกับดูแลรวมอยู่ในองค์กรเดียว จึงทำให้มีความเป็นอิสระมากกว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพราะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจะมีอำนาจหน้าที่เฉพาะการกำกับดูแล ส่วนอำนาจในการกำหนดนโยบายจะอยู่ที่รัฐบาล ความเป็นอิสระจึงมีอยู่อย่างจำกัดเพราะต้องยึดโยงกับรัฐบาล

บรรณานุกรม :
สรรญกฤต ศรีสงสาร . (2556). สถานะ อำนาจหน้าที่และความเป็นอิสระขององค์กรกำกับดูแล: ศึกษาเปรียบเทียบกรณีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรรญกฤต ศรีสงสาร . 2556. "สถานะ อำนาจหน้าที่และความเป็นอิสระขององค์กรกำกับดูแล: ศึกษาเปรียบเทียบกรณีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรรญกฤต ศรีสงสาร . "สถานะ อำนาจหน้าที่และความเป็นอิสระขององค์กรกำกับดูแล: ศึกษาเปรียบเทียบกรณีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
สรรญกฤต ศรีสงสาร . สถานะ อำนาจหน้าที่และความเป็นอิสระขององค์กรกำกับดูแล: ศึกษาเปรียบเทียบกรณีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.