ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดตั้งและการดำเนินการของวิสาหกิจมหาชนท้องถิ่น : ศึกษากรณี บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดตั้งและการดำเนินการของวิสาหกิจมหาชนท้องถิ่น : ศึกษากรณี บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
นักวิจัย : ฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นันทวัฒน์ บรมานันท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44130
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

วิสาหกิจมหาชนท้องถิ่นเป็นเครื่องมือที่จะทำให้การจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น จึงเป็นที่น่าศึกษาถึงการจัดตั้งและการดำเนินงานของวิสาหกิจมหาชนท้องถิ่น โดยศึกษาผ่านกรณีของ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ที่เป็นวิสาหกิจมหาชนท้องถิ่นหน่วยงานเดียวที่มีอยู่ จากการศึกษาพบว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจมหาชนท้องถิ่นนั้นยังขาดความชัดเจนและไม่เป็นระบบจนส่งผลให้เกิดปัญหาในกระบวนการจัดตั้ง สถานะทางกฎหมาย การดำเนินงาน ตลอดจนการกำกับดูแลวิสาหกิจมหาชนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกฎหมายเพื่อกำหนดการจัดตั้งและการดำเนินงานของวิสาหกิจมหาชนท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ เพื่อที่จะเป็นฐานอำนาจในการดำเนินการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบในการจัดตั้งวิสาหกิจมหาชนท้องถิ่นในพื้นที่ของตน

บรรณานุกรม :
ฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช . (2556). การจัดตั้งและการดำเนินการของวิสาหกิจมหาชนท้องถิ่น : ศึกษากรณี บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช . 2556. "การจัดตั้งและการดำเนินการของวิสาหกิจมหาชนท้องถิ่น : ศึกษากรณี บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช . "การจัดตั้งและการดำเนินการของวิสาหกิจมหาชนท้องถิ่น : ศึกษากรณี บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
ฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช . การจัดตั้งและการดำเนินการของวิสาหกิจมหาชนท้องถิ่น : ศึกษากรณี บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.