ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำการปรากฏร่วมกันของเทอมมาประยุกต์ในการการขยายข้อสอบถามแบบอัตโนมัติด้วยการจัดกลุ่มแบบลำดับชั้นในการค้นคืนสารสนเทศ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำการปรากฏร่วมกันของเทอมมาประยุกต์ในการการขยายข้อสอบถามแบบอัตโนมัติด้วยการจัดกลุ่มแบบลำดับชั้นในการค้นคืนสารสนเทศ
นักวิจัย : พีรภัทร กุลประดิษฐ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44095
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

วิทยานิพนธ์นี้เสนอการนำการขยายข้อสอบถามด้วยการจัดกลุ่มคำจากเอกสารในคอร์ปัสเอกสาร (Document Corpus) ด้วยขั้นตอนวิธีการจัดกลุ่มแบบลำดับชั้น มาประยุกต์ใช้กับระบบการค้นคืนสารสนเทศภาษาไทย โดยที่ผู้วิจัยจะต้องศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการค้นคืนก่อนและหลังการนำขยายข้อสอบถามมาประยุกต์ด้วยค่าความแม่นยำที่สิบ ค่าความแม่นยำที่ยี่สิบ ค่าความแม่นยำที่สามสิบ และค่ามาตรวัดเอฟ ทั้งนี้ผู้วิจัยจะต้องสร้างชุดทดสอบสำหรับภาษาไทย นอกจากนี้แล้วผู้วิจัยจะต้องพัฒนาระบบการค้นคืนสารสนเทศและระบบการขยายข้อสอบถามด้วยการจัดกลุ่มคำด้วยเครื่องมือการค้นคืนสารสนเทศลูซีนและเครื่องมือการทำเหมืองข้อมูลเวกก้า ผู้วิจัยได้นำบทคัดย่อของโครงงานชั้นปี 4 ที่จัดทำโดยนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาสถิติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ในช่วงปีการศึกษา 2552-2554 จำนวน 100 ฉบับ และนิสิตที่กำลังศึกษาชั้นปี 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาสถิติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ในปีการศึกษา 2555 จำนวน 25 คนเป็นผู้ประเมินความเกี่ยวข้องของเอกสารและข้อสอบถามในการสร้างชุดทดสอบสำหรับภาษาไทย จากการเปรียบประสิทธิภาพการค้นคืนด้วยค่าความแม่นยำที่สิบ ค่าความแม่นยำที่ยี่สิบ ค่าความแม่นยำที่สามสิบ และค่ามาตรวัดเอฟ สรุปได้ว่าการนำการขยายข้อสอบถามด้วยการจัดกลุ่มคำมาประยุกต์ใช้นั้น จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้นคืน

บรรณานุกรม :
พีรภัทร กุลประดิษฐ์ . (2556). การนำการปรากฏร่วมกันของเทอมมาประยุกต์ในการการขยายข้อสอบถามแบบอัตโนมัติด้วยการจัดกลุ่มแบบลำดับชั้นในการค้นคืนสารสนเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พีรภัทร กุลประดิษฐ์ . 2556. "การนำการปรากฏร่วมกันของเทอมมาประยุกต์ในการการขยายข้อสอบถามแบบอัตโนมัติด้วยการจัดกลุ่มแบบลำดับชั้นในการค้นคืนสารสนเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พีรภัทร กุลประดิษฐ์ . "การนำการปรากฏร่วมกันของเทอมมาประยุกต์ในการการขยายข้อสอบถามแบบอัตโนมัติด้วยการจัดกลุ่มแบบลำดับชั้นในการค้นคืนสารสนเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
พีรภัทร กุลประดิษฐ์ . การนำการปรากฏร่วมกันของเทอมมาประยุกต์ในการการขยายข้อสอบถามแบบอัตโนมัติด้วยการจัดกลุ่มแบบลำดับชั้นในการค้นคืนสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.