ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไข การแข่งขันมวยไทยเด็ก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไข การแข่งขันมวยไทยเด็ก
นักวิจัย : มนตรี เครือวัลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา , ชัชชัย โกมารทัต
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44083
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขการแข่งขันมวยไทยเด็ก โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการแข่งขันมวยไทยเด็ก ได้แก่ เจ้าของค่ายมวยหรือผู้จัดการนักมวย โค้ชหรือผู้ฝึกสอน และนักมวยไทยเด็ก รวมจำนวน 73 คน และกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมกับการแข่งขันมวยไทยเด็ก ได้แก่ โปรโมเตอร์ กรรมการผู้ตัดสินมวยไทย นักข่าว ผู้ชมมวยไทยเด็ก นักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือนักพลศึกษา แพทย์และพยาบาล รวมจำนวน 91 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามเชิงสัมภาษณ์ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลและสรุปสาระ เพื่อประกอบการจัดสนทนากลุ่มย่อย (Focus group) ระหว่างผู้แทนกลุ่มที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับ แนวทางแก้ไขการแข่งขันมวยไทยเด็ก ผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า 1. สภาพการแข่งขันมวยไทยเด็กในภาพรวม มีค่าการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรง และกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยอ้อม ซึ่งค่าเฉลี่ยสภาพก่อนวันแข่งขัน ในวันแข่งขัน และหลังวันแข่งขันมวยไทยเด็ก มีค่าการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพก่อนและหลังวันแข่งขันมวยไทยเด็กมีค่าการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ ส่วนสภาพในวันแข่งขันมวยไทยเด็ก ส่วนใหญ่มีค่าการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ยกเว้น กลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมมีพบว่าด้านอุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย ด้านการแก้ไขเกมการชกระหว่างยก และด้านการบาดเจ็บและการปฐมพยาบาลระหว่างการแข่งขัน มีค่าการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 2. ปัญหาการแข่งขันมวยไทยเด็กในภาพรวม มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรง และกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยอ้อม ซึ่งค่าเฉลี่ยปัญหาก่อนวันแข่งขัน ในวันแข่งขัน และหลังวันแข่งขันมวยไทยเด็ก ทั้งกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรง และกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยอ้อม มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ ส่วนที่มีปัญหาในระดับมาก ได้แก่ ด้านการเตรียมตัวนักมวยทางด้านเทคนิค และแทคติคก่อนวันแข่งขัน ด้านการควบคุมน้ำหนักตัวนักมวย และด้านวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัญหาในวันแข่งขันมวยไทยเด็ก ทั้งกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรง และกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมพบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเมื่อเรียงระดับค่าโดยรวมของปัญหาจากมากที่สุด และรองลงมา 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการบาดเจ็บและการปฐมพยาบาลระหว่างการแข่งขัน ด้านการแก้ไขเกมการชกระหว่างยก และ ด้านอุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย ตามลำดับ 3. แนวทางแก้ไขการแข่งขันมวยไทยเด็กตามรูปแบบการแข่งขันในปัจจุบัน ควรนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ควรมีการจัดการแข่งขันในรูปแบบการแสดงศิลปะการต่อสู้ด้วยมวยไทยให้มากขึ้น และควรมีการจัดทำมาตรฐานมวยไทยแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและประชาชนสามารถเข้าร่วมได้อย่างกว้างขวาง เป็นต้น ผลการวิจัยในครั้งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันมวยไทยเด็ก ในการนำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อพัฒนา และปรับปรุงแก้ไข การแข่งขันมวยไทยเด็กให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

บรรณานุกรม :
มนตรี เครือวัลย์ . (2556). สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไข การแข่งขันมวยไทยเด็ก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนตรี เครือวัลย์ . 2556. "สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไข การแข่งขันมวยไทยเด็ก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนตรี เครือวัลย์ . "สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไข การแข่งขันมวยไทยเด็ก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
มนตรี เครือวัลย์ . สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไข การแข่งขันมวยไทยเด็ก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.