ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางพัฒนาการจัดการการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำ 25 เมตร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางพัฒนาการจัดการการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำ 25 เมตร
นักวิจัย : รดมยศ มาตเจือ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44082
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำ 25 เมตร ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีดำเนินการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีจำนวน 405 คน การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างมาได้จากการดำเนินการหลายขั้นตอน ทั้งโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย การดำเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ใช้แบบสอบถาม ชุดที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ใช้แบบสอบถามชุดที่ 2 แบบสอบถามชุดที่ 1 ใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการแนวทางพัฒนาการจัดการการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำ 25 เมตร เพื่อนำผลการวิจัยไปพัฒนาเป็นแนวทางที่เป็นผลผลิตของการวิจัยครั้งนี้ในการวิจัยขั้นตอนที่ 2 ต่อไป ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการดำเนินการวิจัยทั้ง 2 ขั้นตอน นำไปวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า แนวทางพัฒนาการจัดการการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำ 25 เมตร ประกอบด้วย 1) ควรจัดให้มีการฝึกอบรมคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกตำแหน่งให้เข้าใจถึงกฎกติกาของ FINA โดยเปิดการอบรมให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม 2) ควรจัดจำนวนบุคลากรให้ครบทุกตำแหน่งหน้าที่ตามกฎของสหพันธ์ว่ายน้ำ (FINA) 3) สมาคมว่ายน้ำฯ ควรจัดหาผู้สนับสนุนในการจัดการแข่งขันเพื่อให้การจัดการแข่งขันดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 4) ควรจัดงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานโดยการหาผู้สนับสนุนงบประมาณและ ควรใช้งบประมาณตามที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ 5) ควรจัดสนามแข่งขันให้เป็นไปตามกติกาของสหพันธ์ว่ายน้ำฯ (FINA) 6) ควรประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันตามสื่อต่างๆอย่างหลากหลาย และ 7) ควรกำหนดวันและเวลาที่ทำการแข่งขันให้ชัดเจน รวมถึง ควรจัดการแข่งขันเป็นไปตามวันเวลาที่ได้ระบุไว้ในสูจิบัตร

บรรณานุกรม :
รดมยศ มาตเจือ . (2556). แนวทางพัฒนาการจัดการการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำ 25 เมตร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รดมยศ มาตเจือ . 2556. "แนวทางพัฒนาการจัดการการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำ 25 เมตร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รดมยศ มาตเจือ . "แนวทางพัฒนาการจัดการการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำ 25 เมตร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
รดมยศ มาตเจือ . แนวทางพัฒนาการจัดการการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สระว่ายน้ำ 25 เมตร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.