ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแบบวัดการตอบตามความปรารถนาของสังคมของนิสิตนักศึกษาไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบวัดการตอบตามความปรารถนาของสังคมของนิสิตนักศึกษาไทย
นักวิจัย : สุกัญญา จันทวาลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริเดช สุชีวะ , โชติกา ภาษีผล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44005
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบวัดการตอบตามความปรารถนาของสังคมของนิสิต นักศึกษาไทย ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับการตอบตามความปรารถนาของสังคมของนิสิตนักศึกษาไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,437 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for windows โปรแกรม LISREL โปรแกรม MULTILOG และโปรแกรม Microsoft Office Excel ผลการวิจัยพบว่า 1. แบบวัดการตอบตามความปรารถนาของสังคมของนิสิตนักศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีจำนวน 40 ข้อ แบบมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย คือ การหลอกลวงตนเอง จำนวน 20 ข้อ และการจัดการความประทับใจ จำนวน 20 ข้อ แบบวัดมีค่าอำนาจจำแนกโดยใช้สถิติ t-test โดยพิจารณาข้อที่มีค่า t แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 มีค่า t อยู่ระหว่าง 0.47 ถึง 14.70 ค่าอำนาจจำแนกจากการหาค่า corrected item-total correlation มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.62 และค่าอำนาจจำแนกตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ มีค่าอยู่ระหว่าง 1.35 ถึง 3.01 2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดการตอบตามความปรารถนาของสังคม พบว่า มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.89 และแบบวัดมีความตรงเชิงโครงสร้างจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง มีค่าไค-สแควร์เท่ากับ 2.899.30, df=644, p=0.71, GFI=0.91, AGFI=0.88 และ RMSEA=0.049 3. ผลการสร้างเกณฑ์ปกติในการแปลความหมายคะแนนโดยการแปลงเป็นคะแนนมาตรฐานทีเป็น 5 ระดับ พบว่า แบบวัดการตอบตามความปรารถนาของสังคมของนิสิตนักศึกษาไทย มีคะแนนทีปกติระหว่าง T16 – T84 4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับการตอบตามความปรารถนาของสังคมของนิสิตนักศึกษาไทย พบว่า บุคลิกภาพด้านความไม่มั่นคงทางอารมณ์ (r=.08) และบุคลิกภาพด้านการเปิดรับประสบการณ์(r=.09) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตอบตามความปรารถนาของสังคมอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 บุคลิกภาพด้านความเป็นมิตร (r=-.11) มีความสัมพันธ์ทางลบกับการตอบตามความปรารถนาของสังคมอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 ส่วนบุคลิกภาพด้านการเปิดตัว (r=.04) และบุคลิกภาพด้านการมีจิตสานึก (r=.03) ไม่มีความสัมพันธ์กับการตอบตามความปรารถนาของสังคม อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

บรรณานุกรม :
สุกัญญา จันทวาลย์ . (2556). การพัฒนาแบบวัดการตอบตามความปรารถนาของสังคมของนิสิตนักศึกษาไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุกัญญา จันทวาลย์ . 2556. "การพัฒนาแบบวัดการตอบตามความปรารถนาของสังคมของนิสิตนักศึกษาไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุกัญญา จันทวาลย์ . "การพัฒนาแบบวัดการตอบตามความปรารถนาของสังคมของนิสิตนักศึกษาไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
สุกัญญา จันทวาลย์ . การพัฒนาแบบวัดการตอบตามความปรารถนาของสังคมของนิสิตนักศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.