ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอัจฉริยะด้านการออกแบบการเรียนการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอัจฉริยะด้านการออกแบบการเรียนการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษา
นักวิจัย : นัชชา เทียมพิทักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง , ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43983
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

การวิจัยนี้เป็นการพัฒนานวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอัจฉริยะด้านการออกแบบการเรียนการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการพัฒนาตนเองของครูอาชีวศึกษา 2) พัฒนารูปแบบใหม่ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอัจฉริยะด้านการออกแบบการเรียนการสอน และ 3) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยใช้หลักการออกแบบการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ที่เรียกว่า ADDIE ได้แก่ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การนำไปใช้ และการประเมินผล เป็นแนวคิดหลักในการพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งใช้ หลักการปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และภาษาคอมพิวเตอร์ มายเอสคิวเอล (MySQL) สร้างความอัจฉริยะให้กับนวัตกรรมบทเรียน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ครูอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน เพื่อสำรวจความต้องการใช้เทคโนโลยี และ คัดเลือกกลุ่มทดลอง จำนวน 15 คน เพื่อทำการทดลองใช้งานนวัตกรรมบทเรียนด้วยตนเองเป็นเวลา 5 วัน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอัจฉริยะด้านการออกแบบการเรียนการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษา ที่พัฒนาขึ้นใหม่ มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ โมดูลติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ โมดูลยุทธศาสตร์การสอน โมดูลวินิจฉัย โมดูลฐานข้อมูลและความรู้ และ โมดูลผู้เชี่ยวชาญ สำหรับผลการศึกษาการยอมรับนวัตกรรม สรุปได้ว่ากลุ่มเป้าหมายยอมรับนวัตกรรมด้าน การรับรู้ประโยชน์ เท่ากับร้อยละ 100 การรับรู้ถึงความง่าย เท่ากับร้อยละ 97.8 การยอมรับในความอัจฉริยะ เท่ากับ 84.0 และ กลุ่มเป้าหมายมีความตั้งใจใช้ เท่ากับ ร้อยละ 93.3 ซึ่งอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย สำหรับโอกาสในการนำนวัตกรรมไปใช้เผยแพร่เชิงพาณิชย์ มีความเป็นไปได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) ธุรกิจให้บริการฝึกอบรมโดยตรง 2) ขายสิทธิ์ให้หน่วยงานกำกับดูแล และ 3) ธุรกิจรับจ้างผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์อัจฉริยะตามความต้องการของลูกค้า โดยกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในรูปของโปรแกรมฝึกอบรมออนไลน์ ตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพในการนำนวัตกรรมไปใช้งาน คือ ส่วนตลาดการศึกษาในระดับสายวิชาชีพ

บรรณานุกรม :
นัชชา เทียมพิทักษ์ . (2556). นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอัจฉริยะด้านการออกแบบการเรียนการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นัชชา เทียมพิทักษ์ . 2556. "นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอัจฉริยะด้านการออกแบบการเรียนการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นัชชา เทียมพิทักษ์ . "นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอัจฉริยะด้านการออกแบบการเรียนการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
นัชชา เทียมพิทักษ์ . นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอัจฉริยะด้านการออกแบบการเรียนการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.