ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำด้านการเรียนการสอนสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำด้านการเรียนการสอนสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
นักวิจัย : เยาวเรศ จิตต์ตรง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , ชญาพิมพ์ อุสาโห , พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43974
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้นำด้านการเรียนการสอน (2) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามภาวะผู้นำด้านการเรียนการสอน และ (3) พัฒนากลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำด้านการเรียนการสอนสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 342 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครู และบุคลากร จำนวน 663 คน เครื่องมือคือ แบบสอบถาม แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์ฯ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน ค่า PNImodified และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำด้านการเรียนการสอนในสภาพปัจจุบันโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.94, S.D. = 0.80)และสภาพที่พึงประสงค์โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.75, S.D. =0.51) ส่วนจุดแข็งได้แก่ ด้านมีภาพอนาคตและวิสัยทัศน์ (PNImodified =18.50) ด้านพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (PNImodified = 19.82) ด้านใส่ใจการเรียนรู้ของนักเรียน การให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาของนักเรียน (PNImodified = 19.83)จุดอ่อนได้แก่ ด้านเสริมสร้างบรรยากาศเชิงบวกและความคาดหวังเพื่อความสำเร็จในการเรียนการสอน (PNImodified =22.74) ด้านใส่ใจความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษา (PNImodified = 21.40) ด้านสื่อสารเพื่อสนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชน (PNImodified =21.20) มีโอกาสได้แก่ ด้านการเมือง/นโยบายของรัฐ (PNImodified =20.26) ด้านสังคม (PNImodified=20.54) และภาวะคุกคามได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ (PNImodified=21.29)ด้านเทคโนโลยี (PNImodified =21.13) กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำด้านการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมี 20 กลยุทธ์ของ 6 ประเด็นกลยุทธ์ดังนี้ (1) เสริมสร้างบรรยากาศเชิงบวกด้านการเรียนการสอน (2)ส่งเสริมความก้าวหน้าของครู และบุคลากรทางการศึกษา (3)พัฒนาการสื่อสารเพื่อการสนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชน (4) สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน (5) พัฒนาการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (6) พัฒนาการวางภาพอนาคตและวิสัยทัศน์ร่วม

บรรณานุกรม :
เยาวเรศ จิตต์ตรง . (2556). กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำด้านการเรียนการสอนสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เยาวเรศ จิตต์ตรง . 2556. "กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำด้านการเรียนการสอนสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เยาวเรศ จิตต์ตรง . "กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำด้านการเรียนการสอนสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
เยาวเรศ จิตต์ตรง . กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำด้านการเรียนการสอนสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.