ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พลังสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษจังหวัดนครปฐม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พลังสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษจังหวัดนครปฐม
นักวิจัย : นุชนาฏ ธรรมขัน
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุรณี กาญจนถวัลย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43815
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรรณนา ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงลักษณะพลังสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษจังหวัด นครปฐม จำนวนทั้งสิ้น 330 คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้มี 4 ส่วน ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามข้อมูลการทำงาน 3) แบบประเมินพลังสุขภาพจิต 4) แบบสอบถามข้อมูลทางจิตสังคม มีชุดข้อคำถาม 2 ชุด คือ แบบประเมินเหตุการณ์ความเครียดในชีวิต และ แบบวัดสัมพันธภาพในครอบครัว วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา Independence sample t-test , One-way ANOVA, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficiency และ stepwise Multiple Regression Analysis ผลการศึกษาพบว่า พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ มีระดับพลังสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ (ร้อยละ 64.5) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพลังสุขภาพจิต ได้แก่ อายุ และสัมพันธภาพภายในครอบครัว ( p<0.001) ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับพลังสุขภาพจิต ได้แก่ เหตุการณ์เครียดในชีวิต ( p<0.001) เมื่อวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยที่ร่วมกันพยากรณ์พลังสุขภาพจิตได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเรียงลำดับจากปัจจัยที่มีอิทธิพลมากไปน้อย คือ อายุ (มีอิทธิพลในทางบวก) สัมพันธภาพในครอบครัว (มีอิทธิพลในทางบวก) และเหตุการณ์เครียดในชีวิต (มีอิทธิพลในทางลบ) ซึ่งร่วมกันพยากรณ์ พลังสุขภาพจิต ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษได้ร้อยละ 34.8 ผลการศึกษาพลังสุขภาพจิตครั้งนี้ อาจถือเป็นตัวแทนของประชากรพนักงานโรงงานกระดาษได้ระดับหนึ่ง โดยเฉพาะพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษในเขตจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ควรส่งเสริมให้พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมมีทักษะการสร้างพลังสุขภาพจิตที่ดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่น และเป็นพนักงานที่มีพลังสุขภาพจิตที่ดีในระยะยาวต่อไป

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

บรรณานุกรม :
นุชนาฏ ธรรมขัน . (2556). พลังสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษจังหวัดนครปฐม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นุชนาฏ ธรรมขัน . 2556. "พลังสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษจังหวัดนครปฐม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นุชนาฏ ธรรมขัน . "พลังสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษจังหวัดนครปฐม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
นุชนาฏ ธรรมขัน . พลังสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษจังหวัดนครปฐม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.