ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อสนับสนุนแนวคิดเมืองสีเขียว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อสนับสนุนแนวคิดเมืองสีเขียว
นักวิจัย : เสาวคนธ์ สนธิมูล
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นิลุบล คล่องเวสสะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ , พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43764
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ภ.สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

การวิจัยแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อสนับสนุนแนวคิดเมืองสีเขียวนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยชี้วัดภายใต้แนวคิดเมืองสีเขียว(Green city)ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ ให้ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศให้น้อยที่สุด เพื่อนำมาปรับใช้เป็นกรอบในการประเมินข้อมูลด้านภูมิทัศน์ของพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่นและเสนอแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์ราชการเพื่อให้เป็นส่วนนำร่องของเมืองสีเขียวตามนโยบายเมืองสีเขียวของจังหวัดขอนแก่น การศึกษานี้ใช้ปัจจัยชี้วัดคุณสมบัติที่สนับสนุนความเป็นเมืองสีเขียว 5 ด้าน คือ ด้านพื้นที่สีเขียว ด้านการจัดการพลังงาน ด้านการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการจัดการของเสีย และด้านลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เลือกศึกษาด้วยวิธีการสัมภาษณ์และการสำรวจ แล้วนำผลมาวิเคราะห์ถึงกระบวนการจัดการด้านภูมิทัศน์ในปัจจุบันว่าอยู่ในกระบวนการส่งเสริมให้เป็นพื้นที่สนับสนุนแนวคิดเมืองสีเขียวหรือไม่ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาทางภูมิทัศน์ต่อไป ผลการศึกษาพบว่าปัจจุบันศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่นสามารถปฏิบัติตามแนวทางของเมืองสีเขียวได้ 2 ใน 5 ด้าน กล่าวคือ ด้านที่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ คือ ด้านพื้นที่สีเขียวและด้านการกำจัดขยะ ส่วนด้านที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ คือด้านการจัดการด้านพลังงาน ด้านการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และด้านลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผลการศึกษาครั้งนี้ได้นำมาใช้เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่นในส่วนที่ยังไม่ได้ตามเกณฑ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นศูนย์ราชการตามแนวคิดเมืองสีเขียวที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

บรรณานุกรม :
เสาวคนธ์ สนธิมูล . (2556). แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อสนับสนุนแนวคิดเมืองสีเขียว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสาวคนธ์ สนธิมูล . 2556. "แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อสนับสนุนแนวคิดเมืองสีเขียว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสาวคนธ์ สนธิมูล . "แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อสนับสนุนแนวคิดเมืองสีเขียว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
เสาวคนธ์ สนธิมูล . แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อสนับสนุนแนวคิดเมืองสีเขียว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.