ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการจัดการภาวะภัยพิบัติทางการพยาบาล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดการภาวะภัยพิบัติทางการพยาบาล
นักวิจัย : อรุณรัตน์ สิริภักดีกาญจน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ , วาสินี วิเศษฤทธิ์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43716
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงบรรยายแบบ Delphi technique มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการภาวะภัยพิบัติทางการพยาบาล ที่เป็นฉันทามติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติ จำนวน 21 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการพยาบาล 8 คน 2) กลุ่มอาจารย์พยาบาลที่มีผลงานด้านภัยพิบัติ 5 คน 3) กลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติ 5 คน และ 4) กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านนโยบายการจัดการภาวะภัยพิบัติ 3 คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ควรแบ่งการจัดการภาวะภัยพิบัติทางการพยาบาลเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ 2) ระยะการรับมือกับภัยพิบัติ และ 3) ระยะการฟื้นฟูสภาพหลังสิ้นสุดภัยพิบัติ ประกอบด้วย 13 ด้านหลัก 79 ข้อรายการ ค่ามัธยฐานของข้อรายการอยู่ในช่วง 4.34-4.73 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของข้อรายการอยู่ในช่วง 0.28-0.91 ดังนี้ ระยะเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ ประกอบด้วย 5 ด้านหลัก 40 ข้อรายการ ได้แก่ 1) วางแผนจัดการด้านภัยพิบัติที่ส่งผลต่อสุขภาพของชุมชน 5 ข้อรายการ 2) พัฒนาระบบบริการพยาบาลด้านภัยพิบัติ 8 ข้อรายการ 3) กำหนดแผนงานด้านภัยพิบัติสำหรับองค์กรพยาบาล 8 ข้อรายการ 4) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการพยาบาลด้านภัยพิบัติ 12 ข้อรายการ และ 5) จัดเตรียมทรัพยากรทางการพยาบาลเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ 8 ข้อรายการ ระยะรับมือกับภัยพิบัติ ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก 24 ข้อรายการ ได้แก่ 1) จัดระบบความปลอดภัยของผู้ประสบภัยและบุคลากรทางการพยาบาล 7 ข้อรายการ 2) จัดบริการพยาบาลในภาวะภัยพิบัติ 6 ข้อรายการ 3) จัดการทรัพยากรและสาธารณูปโภคในภาวะภัยพิบัติ 6 ข้อรายการ และ 4) จัดสรรบุคลากรทางการพยาบาลเพื่อปฏิบัติงานขณะเกิดภัยพิบัติ 5 ข้อรายการ ระยะฟื้นฟูสภาพหลังสิ้นสุดภัยพิบัติ ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก 15 ข้อรายการ ได้แก่ 1) ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยและบุคลากรทางการพยาบาลที่ได้รับผลกระทบ 3 ข้อรายการ 2) สรุปผลการดำเนินงานด้านภัยพิบัติขององค์กรพยาบาล 5 ข้อรายการ 3) จัดบริการพยาบาลหลังสิ้นสุดภัยพิบัติร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 4 ข้อรายการ และ 4) ฟื้นฟูระบบบริการพยาบาลและสิ่งแวดล้อม กรณีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 3 ข้อรายการ ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางการจัดการภาวะภัยพิบัติทางการพยาบาล และสามารถนำผลการวิจัยไปพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการพยาบาลให้มีทักษะในการจัดการภาวะภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

บรรณานุกรม :
อรุณรัตน์ สิริภักดีกาญจน์ . (2556). การศึกษาการจัดการภาวะภัยพิบัติทางการพยาบาล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรุณรัตน์ สิริภักดีกาญจน์ . 2556. "การศึกษาการจัดการภาวะภัยพิบัติทางการพยาบาล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรุณรัตน์ สิริภักดีกาญจน์ . "การศึกษาการจัดการภาวะภัยพิบัติทางการพยาบาล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
อรุณรัตน์ สิริภักดีกาญจน์ . การศึกษาการจัดการภาวะภัยพิบัติทางการพยาบาล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.