ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล
นักวิจัย : เอกณัฎฐ์ เหล่าวีระธรรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ , บุรณี กาญจนถวัลย์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43681
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

ในปัจจุบันการใช้อินเทอร์เน็ตได้เข้ามาแพร่หลายอย่างกว้างขวางในสังคมไทย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเด็กประถมศึกษาปีที่ 6 กำลังเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของการพัฒนาการทางด้านความฉลาดทางอารมณ์(EQ) โดยการเรียนรู้จากองค์ประกอบแวดล้อมต่างๆรวมถึงจากการใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตและความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รูปแบบการวิจัย : การวิจัยเชิงพรรณนา ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ตัวอย่างและวิธีการศึกษา : ดำเนินการเก็บตัวอย่างจากกลุ่มประชากรตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 131 คน โดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย 1)ข้อมูลทั่วไป 2)แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต และ 3)แบบสอบถามความฉลาดทางอารมณ์ฉบับภาษาไทยในเด็กอายุ 6-12 ปี ของกรมสุขภาพจิต ทำการวิเคราะห์ข้อมูลความฉลาดทางอารมณ์ และ พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตโดยใช้ค่าร้อยละ มัธยฐาน และวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต และปัจจัยส่วนบุคคลอื่นๆ กับ ค่าคะแนน ความฉลาดทางอารมณ์โดยใช้สถิติ t-test ,one way ANOVA และ Pearson’s correlation coefficient. ผลการศึกษา : พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีการใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน โดยมีการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 89.4 และสถานที่ที่ใช้ส่วนใหญ่คือใช้ที่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 80.9 ใช้ที่โรงเรียนร้อยละ 50.4 ที่ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ร้อยละ 22.1 วัตถุประสงค์หลักที่กลุ่มตัวอย่างใช้คือ การใช้ค้นหาข้อมูลเพื่อการศึกษา ร้อยละ 45.8 ใช้เล่นสื่อออนไลน์ 41.2 และเล่นเกมออนไลน์ ร้อยละ 37.4 ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ คือ 4.46 ชั่วโมง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าความฉลาดทางอารมณ์ในระดับปานกลาง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 57.06 คะแนน ผลการศึกษาพบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับค่าความฉลาดทางอารมณ์สูง ประกอบด้วย การมีอินเทอร์เน็ตที่บ้าน ใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านเป็นหลัก และวัตถุประสงค์หลักของการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าทางการศึกษา สรุป : การใช้อินเทอร์เน็ตอาจเป็นได้ทั้งปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ขึ้นกับพฤติกรรมการใช้ที่เหมาะสม การมีอินเทอร์เน็ตที่บ้าน ใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านเป็นหลัก ทำให้เด็กเข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ตได้สะดวก แต่การใช้เป็นไปโดยมีผู้ควบคุมดูแลทั้งในแง่เวลาที่ใช้และเนื้อหาวัตถุประสงค์หลักของการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าทางการศึกษาเป็นหลักถือว่าเหมาะสมกับวัยเรียนรู้ ดังนั้น การให้การควบคุมดูแลเด็กในการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กวัยนี้

บรรณานุกรม :
เอกณัฎฐ์ เหล่าวีระธรรม . (2556). พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอกณัฎฐ์ เหล่าวีระธรรม . 2556. "พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอกณัฎฐ์ เหล่าวีระธรรม . "พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
เอกณัฎฐ์ เหล่าวีระธรรม . พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.