ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสบการณ์การทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาของพยาบาลไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสบการณ์การทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาของพยาบาลไทย
นักวิจัย : สุพัสตรา เสนสาย
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วาสินี วิเศษฤทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43639
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ บรรยายประสบการณ์การทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ของพยาบาลไทย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลเป็นพยาบาลวิชาชีพไทยที่ปัจจุบันปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 12 แห่งในรัฐ 7 รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และมีความยินดีเข้าร่วมการเป็นผู้ให้ข้อมูล คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงโดยวิธีการบอกต่อแบบลูกโซ่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกและการบันทึกเทป ข้อมูลอิ่มตัวโดยมีผู้ให้ข้อมูลจำนวน 12 ราย นำข้อมูลที่ได้มาถอดความแบบคำต่อคำ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ประสบการณ์การทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาของพยาบาลไทยมี 2 ระยะคือ ระยะแรกเป็นประสบการณ์ของพยาบาลก่อนไปทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยพบประเด็นหลัก 2 ประเด็นคือ 1) เหตุผลหลักที่ประกอบการตัดสินใจไปทำงาน ได้แก่ 1.1) ต้องการค่าตอบแทนที่มากกว่า 1.2) เพื่อสร้างความมั่นคงทางฐานะของครอบครัว 1.3) ต้องการความก้าวหน้าของชีวิต และประสบการณ์ใหม่ๆ จากประเทศที่เจริญระดับโลก 1.4) ไม่พึงพอใจในระบบงานเก่า และ 1.5) ต้องการมีชีวิตคู่ที่สมบูรณ์ และ 2) การเตรียมความพร้อม ได้แก่ 2.1) เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ 2.2) การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2.3) การเตรียมความพร้อมเพื่อไปทำงาน และใช้ชีวิตต่างแดน ระยะที่สองคือ ประสบการณ์การทำงานของพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา พบประเด็นหลัก 5 ประเด็นคือ 1) การทดลองงานเพื่อพิสูจน์ความสามารถในการทำงาน 2) การทำงานอย่างมืออาชีพและมีมาตรฐานการทำงานสูง 3) การปรับตัวกับงานและการใช้ชีวิต 4) การทำงานที่คุ้มค่าทั้งความก้าวหน้าในวิชาชีพและค่าตอบแทน และ 5) การทำงานด้วยความภาคภูมิใจที่ได้เป็นพยาบาล ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาสามารถนำไปเป็นบทเรียน และแนวทางให้กับพยาบาลไทยที่สนใจไปทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารในการปรับปรุงระบบการทำงานและการจัดการบริการพยาบาลด้วยลักษณะที่เป็นมืออาชีพ มีมาตรฐานการทำงาน มีเอกสิทธิ์ และส่งเสริมให้พยาบาลได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสมกับความสามารถต่อไป

บรรณานุกรม :
สุพัสตรา เสนสาย . (2556). ประสบการณ์การทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาของพยาบาลไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพัสตรา เสนสาย . 2556. "ประสบการณ์การทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาของพยาบาลไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพัสตรา เสนสาย . "ประสบการณ์การทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาของพยาบาลไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
สุพัสตรา เสนสาย . ประสบการณ์การทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาของพยาบาลไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.