ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบระบบนัดสำหรับแผนกผู้ป่วยนอก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบระบบนัดสำหรับแผนกผู้ป่วยนอก
นักวิจัย : ชลิตา พนาวิวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43552
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในงานวิจัยฉบับนี้ปัญหาหลักของแผนกผู้ป่วยนอกนี้ คือ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ประสบกับการรอรับบริการที่นานเมื่อเทียบกับเวลาที่ผู้ป่วยได้พบแพทย์ ซึ่งการขาดประสิทธิภาพของระบบนัดนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหานี้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการนัดหมายผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอก ให้สอดคล้องกับการให้บริการของแพทย์และพยาบาล เพื่อทำให้เวลารอรับบริการของผู้ป่วยลดลง แบบจำลองสถานการณ์แผนกผู้ป่วยนอกถูกพัฒนาขึ้นเพื่อพิจารณาระบบนัดหมายผู้ป่วย โดยการจัดระบบนัดที่ทำพัฒนาขึ้นนั้นจะพิจารณาทั้งรูปแบบระบบนัด การจัดลำดับการนัด และปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความไม่ตรงต่อเวลาของผู้ป่วย การขาดนัด และระบบการจัดลำดับในการให้บริการผู้ป่วย ระบบนัดทุกระบบจะทดสอบด้วยแบบจำลองสถานการณ์ โดยการทดสอบประสิทธิภาพของระบบนัดหมายผู้ป่วยนั้นจะวัดผลจากเวลารอรับบริการเฉลี่ยของผู้ป่วย ระบบนัดทุกแบบที่นำเสนอสามารถลดเวลารอรับบริการเฉลี่ยของผู้ป่วยลงได้โดยไม่เพิ่มจำนวนบุคลากรในการทำงาน จากการจำลองสถานการณ์พบว่า ระบบการนัดหมายที่นัดผู้ป่วยไม่เท่ากันในแต่ละช่วงและมีระยะห่างคงที่ แบบเพิ่มจำนวนผู้ป่วยนัดในช่วงท้ายของการเปิดให้บริการและระยะห่างในการนัดคงที่ทุก 30 นาที เป็นระบบที่สามารถเวลารอรับบริการเฉลี่ยของผู้ป่วยได้มากที่สุด ซึ่งลดลงร้อยละ 54 เทียบกับสถานการณ์การให้บริการในปัจจุบัน โดยระบบนัดหมายผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพที่สุดนั้นจะถูกเสนอเพื่อในไปใช้ในการปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอก

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

บรรณานุกรม :
ชลิตา พนาวิวัฒน์ . (2556). การออกแบบระบบนัดสำหรับแผนกผู้ป่วยนอก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชลิตา พนาวิวัฒน์ . 2556. "การออกแบบระบบนัดสำหรับแผนกผู้ป่วยนอก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชลิตา พนาวิวัฒน์ . "การออกแบบระบบนัดสำหรับแผนกผู้ป่วยนอก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
ชลิตา พนาวิวัฒน์ . การออกแบบระบบนัดสำหรับแผนกผู้ป่วยนอก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.