ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แรงจูงใจและพฤติกรรมการใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนของเจเนอเรชั่นวาย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แรงจูงใจและพฤติกรรมการใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนของเจเนอเรชั่นวาย
นักวิจัย : เพ็ญฉวี ศรีวนาสณฑ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ , พนม คลี่ฉายา
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43527
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจแรงจูงใจและพฤติกรรมการใช้สื่อประเภทจอแบบ มัลติสกรีนของเจเนอเรชั่นวาย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน โดยเริ่มจากการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสนทนากลุ่มกับเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุ 18-33 ปี และใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีน จากนั้นนำผลวิจัยไปสร้างแบบสอบถาม และดำเนินการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18-33 ปี และเป็นผู้ที่ใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีน จำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนของเจเนอเรชั่นวายโดยรวม พบว่า ใช้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน เพื่อการตอบสนองต่อบุคคลในด้านความบันเทิง / ประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า เพื่อติดตามข่าวสาร และเพื่อการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น สำหรับพฤติกรรมการใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนของเจเนอเรชั่นวาย มี 3 รูปแบบ คือ 1) แบบใช้พร้อมกันในหลายเรื่อง 2) แบบใช้พร้อมกันในเรื่องเดียวกัน และ 3) แบบใช้เป็นลำดับในเรื่องเดียวกัน ทั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้แบบใช้พร้อมกันในหลายเรื่อง เป็นจำนวนมากที่สุด โดยเป็นการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด รองลงมาคือเข้าเว็บไซต์และหาข้อมูล ทั้งนี้เป็นการใช้คอมพิวเตอร์พร้อมกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมากที่สุด ใช้ในช่วงเวลาก่อนนอน โดยมีระยะเวลาการใช้งานมากกว่า 1 ชั่วโมง และใช้ในเนื้อหาเกี่ยวกับความบันเทิง ข่าวและการท่องเที่ยว ตามลำดับ ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ว่า รูปแบบการใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนไม่ขึ้นอยู่กับการศึกษา อาชีพ และรายได้ อย่างไรก็ตามพบว่า รูปแบบการใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนขึ้นอยู่กับแรงจูงใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
เพ็ญฉวี ศรีวนาสณฑ์ . (2556). แรงจูงใจและพฤติกรรมการใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนของเจเนอเรชั่นวาย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพ็ญฉวี ศรีวนาสณฑ์ . 2556. "แรงจูงใจและพฤติกรรมการใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนของเจเนอเรชั่นวาย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพ็ญฉวี ศรีวนาสณฑ์ . "แรงจูงใจและพฤติกรรมการใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนของเจเนอเรชั่นวาย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
เพ็ญฉวี ศรีวนาสณฑ์ . แรงจูงใจและพฤติกรรมการใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนของเจเนอเรชั่นวาย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.