ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของประชาชน ในสนามกีฬาแห่งชาติ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของประชาชน ในสนามกีฬาแห่งชาติ
นักวิจัย : อังศุมาพร เทียมเพ็ชร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา , สุชาติ ทวีพรปฐมกุล
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43433
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบความต้องการการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของประชาชนในสนามกีฬาแห่งชาติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ จำนวน 400 คน ที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมนันทนาการภายในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ จำนวน 4 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีค่าความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.93 และมีค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์อัลฟา เท่ากับ 0.936 และแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่า “ที” วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว กรณีผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง และสรุปผลการสัมภาษณ์ มานำเสนอในรูปความเรียงและรายข้อ ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการในสนามกีฬาแห่งชาติ โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านสถานที่ และด้านการบริการ อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน ผู้ตอบแบบสอบถามชายและหญิงมีระดับความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการในสนามกีฬาแห่งชาติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มอายุที่แตกต่างกัน มีระดับความต้องการต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการในสนามกีฬาแห่งชาติ ในด้านบุคลากร และด้านการบริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

บรรณานุกรม :
อังศุมาพร เทียมเพ็ชร์ . (2556). ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของประชาชน ในสนามกีฬาแห่งชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อังศุมาพร เทียมเพ็ชร์ . 2556. "ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของประชาชน ในสนามกีฬาแห่งชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อังศุมาพร เทียมเพ็ชร์ . "ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของประชาชน ในสนามกีฬาแห่งชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
อังศุมาพร เทียมเพ็ชร์ . ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของประชาชน ในสนามกีฬาแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.