ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางพัฒนาการจัดการตลาดกลางคืนในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางพัฒนาการจัดการตลาดกลางคืนในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : มณจันทร์ นิยมผล
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุชาติ ทวีพรปฐมกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43410
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการตลาดกลางคืนในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวตลาดกลางคืน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็น แบบสอบถามที่มีค่า IOC เท่ากับ 0.91 และมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา เท่ากับ 0.89 นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติการทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร อีกทั้งสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการจัดการตลาดกลางคืน นำผลที่ได้จากการ SWOT ANALYSIS ทำการสรุปเพื่อหาแนวทางพัฒนาการจัดการตลาดกลางคืนโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นกลุ่มเดียวกันกับการสัมภาษณ์ โดยนำมาร่วมประชุมกลุ่มย่อย (focus group) ผลการวิจัย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิงร้อยละ 55.3 เพศชายร้อยละ 44.8 มีอายุ 21-40 ปี ร้อยละ 76.3 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 72 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 38.0 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางในทุกด้านค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ระหว่างเพศ อายุ วุฒิการศึกษาและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวทุกด้านไม่แตกต่างกัน สรุปผลการวิจัย แนวทางพัฒนาการจัดการตลาดกลางคืนในกรุงเทพมหานคร คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ควบคุมคุณภาพสินค้าที่จำหน่ายให้ได้มาตรฐาน ด้านราคา ขอความร่วมมือกำหนดราคาสินค้า ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้ามีการจัดการส่งเสริมการตลาด ด้วยการลด แลก แจก แถม สินค้า ด้านบุคลากร เพิ่มเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย ด้านกระบวนการให้บริการ สร้างจุดช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก และสร้างความร่วมมือในหลายภาคส่วน

บรรณานุกรม :
มณจันทร์ นิยมผล . (2556). แนวทางพัฒนาการจัดการตลาดกลางคืนในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มณจันทร์ นิยมผล . 2556. "แนวทางพัฒนาการจัดการตลาดกลางคืนในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มณจันทร์ นิยมผล . "แนวทางพัฒนาการจัดการตลาดกลางคืนในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
มณจันทร์ นิยมผล . แนวทางพัฒนาการจัดการตลาดกลางคืนในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.