ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการเตรียมทีมกีฬาจักรยานของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการเตรียมทีมกีฬาจักรยานของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27
นักวิจัย : ภูพิงค์ สุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43409
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำการศึกษาการเตรียมทีมกีฬาจักรยานของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 27 โดยการศึกษาจากประชากรทั้งหมดจำนวน 17 คน โดยการใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยค่าความเที่ยงของแบบสอบถามมีค่าเท่ากับ 0.82 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทำการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ก่อนและหลังการแข่งขันมาถอดความ และสรุปตามประเด็นในรูปแบบความเรียง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 1. ผลของแบบสอบถามการเตรียมทีมกีฬาจักรยานของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 27 มีทรัพยากรในการจัดการ ด้านบุคคลากร ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องอำนวยความสะดวก และด้านการจัดการทั่วไป และกระบวนการในการจัดการ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการนำ และด้านการประเมินผลอยู่ในระดับดี 2. ผลของการสัมภาษณ์การเตรียมทีมกีฬาจักรยานของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 27 ทางสมาคมมีการเตรียมทีมในด้านทรัพยากรในการจัดการ และกระบวนการในการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ทีมกีฬาจักรยานประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 3. ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเตรียมทีมกีฬาจักรยานที่ได้จากข้อสรุปของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่ม ดังนี้ มีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการด้านบุคลากร การจัดการระบบการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพตลอดจนถึงเงินอัดฉีดเหรียญรางวัล ในส่วนของที่พักและเส้นทางในการฝึกซ้อมอุปกรณ์และอะไหล่รถจักรยาน ทางสมาคมมีการเตรียมการได้ดี ในเรื่องของการฝึกด้วยน้ำหนัก (Weight Training) ควรมีการนำมาใช้ในการฝึกซ้อม ควรมีการจัดเตรียมนักจิตวิทยา และนักโภชนาการเข้ามาดูแลนักกีฬาให้บ่อยมากขึ้น ด้านการวางแผนผู้ฝึกสอนมีกลยุทธ์ที่ดี การวางแผนมีกระบวนการสื่อสารให้ทุกคนได้รับทราบถึงการดำเนินการ การจัดองค์กร มีการแบ่งหน้าที่การทำงานในแต่ละฝ่าย โดยมีการแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสม และความถนัดของแต่ละคน มีการกำหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน มีการประชุมผลการดำเนินงาน และมีการประเมินผลงานในทุกๆฝ่าย เพื่อที่จะได้นำข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

บรรณานุกรม :
ภูพิงค์ สุวรรณ . (2556). การศึกษาการเตรียมทีมกีฬาจักรยานของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภูพิงค์ สุวรรณ . 2556. "การศึกษาการเตรียมทีมกีฬาจักรยานของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภูพิงค์ สุวรรณ . "การศึกษาการเตรียมทีมกีฬาจักรยานของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
ภูพิงค์ สุวรรณ . การศึกษาการเตรียมทีมกีฬาจักรยานของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.