ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมูลข่าวสารกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนามกีฬาหัวหมากที่มีต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมูลข่าวสารกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนามกีฬาหัวหมากที่มีต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย
นักวิจัย : นวลพรรณ เนติทวีทรัพย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฑา ติงศภัทิย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43407
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมูลข่าวสารกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนามกีฬาหัวหมากที่มีต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน นำผลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง 208 คน และเป็นเพศชาย 192 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18 - 25 ปีมีสถานะไม่เป็นสมาชิก มีลักษณะไม่เสียค่าใช้บริการ ใช้เวลาในการเดินทางเข้ามาใช้บริการสนามกีฬาหัวหมากน้อยกว่า 30 นาที มีความถี่หรือความบ่อยครั้งในการเข้าใช้บริการสนามกีฬาหัวหมาก 1 - 2 วันต่อสัปดาห์ มีความสะดวกในการเข้าใช้บริการสนามกีฬาหัวหมากอยู่ในระดับปานกลาง มีความสนใจและชอบกีฬาอยู่ในระดับมาก มีความเชื่อเกี่ยวกับ คุณประโยชน์ต่างๆของการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอยู่ในระดับปานกลาง มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง มีความรักและศรัทธาต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง มีวัตถุประสงค์ในการเข้าใช้บริการสนามกีฬาหัวหมากเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ 2. ปริมาณการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนามกีฬาหัวหมากที่มีต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 3. ปริมาณการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของกลุ่มตัวอย่างเมื่อจำแนกตามประเภทของสื่อต่างๆ แหล่งที่มาของสื่อมวลชน เนื้อหาของข่าวสาร รายละเอียดของข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ และเนื้อหาของข่าวสารโดยตรงจากการกีฬาแห่งประเทศไทยพบว่ามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนามกีฬาหัวหมากที่มีต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยทุกข้ออย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 4. เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมูลข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาของผู้ใช้บริการสนามกีฬาหัวหมากกับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากการกีฬาแห่งประเทศไทยพบว่าปริมาณการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้บริการสนามกีฬาหัวหมากจากเนื้อหาของข่าวสารโดยตรงจากการกีฬาแห่งประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนามกีฬาหัวหมากที่มีต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยมากกว่าข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาอย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

บรรณานุกรม :
นวลพรรณ เนติทวีทรัพย์ . (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมูลข่าวสารกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนามกีฬาหัวหมากที่มีต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นวลพรรณ เนติทวีทรัพย์ . 2556. "ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมูลข่าวสารกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนามกีฬาหัวหมากที่มีต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นวลพรรณ เนติทวีทรัพย์ . "ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมูลข่าวสารกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนามกีฬาหัวหมากที่มีต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
นวลพรรณ เนติทวีทรัพย์ . ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมูลข่าวสารกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนามกีฬาหัวหมากที่มีต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.