ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดรอบระยะเวลาในการผลิตของกระบวนการผลิตตลับลูกปืนเม็ดกลม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดรอบระยะเวลาในการผลิตของกระบวนการผลิตตลับลูกปืนเม็ดกลม
นักวิจัย : สลักจิตต์ พุทธจักร
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43390
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดรอบระยะเวลาในการผลิตของตลับลูกปืนเม็ดกลมรุ่น 7040 (BB7040) เนื่องจากคำสั่งซื้อของลูกค้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้กำลังการผลิตไม่เพียงพอ โดยกระบวนการที่เป็นจุดคอขวดคือ กระบวนการขัดผิวด้านใน (Bore Grinding Process) ของชิ้นงานวงแหวนด้านใน (Inner Ring) ซึ่งก่อนปรับปรุงมีรอบเวลาในการผลิต 2.98 วินาทีต่อชิ้นงาน ในขณะที่รอบเวลาการผลิตที่สอดคล้องกับเป้าหมายเท่ากับ 2.78 วินาทีต่อชิ้นงาน และในขณะเดียวกันต้องสามารถควบคุมไม่ให้ค่าความหยาบผิวของชิ้นงานเกินกว่าค่าที่ลูกค้ากำหนดไว้ โดยการวิจัยนี้ได้ดำเนินการตามแนวทางของซิกซ์ซิกม่า ทั้ง 5 ขั้นตอน โดยเริ่มจากการนิยามปัญหา (Define) การวัดเพื่อกำหนดสาเหตุของปัญหา (Measure) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Analyze) การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ (Improve) และการควบคุมกระบวนการ (Control) เริ่มต้นของการทำวิจัยโดยการกำหนดเป้าหมายและการตรวจสภาพของปัญหาเบื้องต้น พบว่าขั้นตอนที่ใช้เวลามากที่สุดคือ เวลาที่ใช้สำหรับการขัดชิ้นงาน (Grinding Time) จากนั้นทำการวิเคราะห์หาสาเหตุด้วยตารางวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบ (Cause & Effect Matrix) จนได้แนวทางในการแก้ไขปัญหา จากนั้นจึงใช้หลักการการออกแบบเศษส่วนเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับ (One Half-Fraction Factorial Design) เพื่อตรวจสอบพารามิเตอร์ปรับตั้งเครื่องจักรทั้ง 6 ปัจจัย ที่ส่งผลกระทบต่อรอบเวลาการผลิตและความหยาบผิวของชิ้นงาน ซึ่งปัจจัยทั้งหมดมีผลต่อรอบเวลาผลิตและความหยาบผิว จากนั้นจึงใช้วิธีการออกแบบพื้นผิวตอบสนอง (Response Surface Design) ประเภทการออกแบบส่วนประสมกลาง (Central Composite Design) เพื่อหาพารามิเตอร์การปรับตั้งเครื่องจักรที่ดีที่สุดเพื่อให้รอบเวลาในการผลิตต่ำที่สุด จากนั้นยืนยันการทดลองเพื่อยืนยันว่าการตั้งค่าเครื่องใหม่สามารถลดรอบเวลาและสามารถควบคุมความหยาบผิวของชิ้นงานได้ตามข้อกำหนดของลูกค้าโดยต้องมีค่าไม่เกิน 1.0 ไมครอนเมตร และสุดท้ายคือขั้นตอนการติดตามควบคุม โดยวางแผนเพื่อควบคุมกระบวนการให้สามารถรักษาผลของการปรับปรุงไว้ได้ ผลจากการปรับปรุงสามารถลดรอบเวลาผลิตโดยเฉลี่ยจาก 2.98 วินาทีต่อชิ้น เหลือ 2.75 วินาทีต่อชิ้น หรือคิดเป็น 7.71% โดยสามารถควบคุมความหยาบผิวของชิ้นงานโดยเฉลี่ยได้ตามข้อกำหนดของลูกค้าอยู่ที่ค่า 0.84 ไมครอนเมตร ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า

บรรณานุกรม :
สลักจิตต์ พุทธจักร . (2556). การลดรอบระยะเวลาในการผลิตของกระบวนการผลิตตลับลูกปืนเม็ดกลม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สลักจิตต์ พุทธจักร . 2556. "การลดรอบระยะเวลาในการผลิตของกระบวนการผลิตตลับลูกปืนเม็ดกลม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สลักจิตต์ พุทธจักร . "การลดรอบระยะเวลาในการผลิตของกระบวนการผลิตตลับลูกปืนเม็ดกลม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
สลักจิตต์ พุทธจักร . การลดรอบระยะเวลาในการผลิตของกระบวนการผลิตตลับลูกปืนเม็ดกลม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.