ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบรายงานตัวชี้วัดสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบรายงานตัวชี้วัดสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
นักวิจัย : ณปรัชญ์ วงษ์เกษม
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43343
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ได้รับการยกระดับจากสถานีอนามัยเพื่อให้บริการด้านสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ส่งผลให้ รพ.สต. มีหน้าที่ให้บริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ จากการศึกษากระบวนการทำงานของ รพ.สต. พบว่าปัญหาสำคัญในการทำงานของบุคลากร ได้แก่ การรวบรวมและสืบค้นข้อมูล เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามระบบตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของระบบสาธารณสุขเป็นประจำทุกปี ปัจจุบัน รพ.สต.ใช้เวลาประมาณ 10.22 วันทำการต่อปี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานตามระบบตัวชี้วัด งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการสร้างระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อระบบตัวชี้วัด ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์ของตัวชี้วัดที่ต้องการสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ระบบสารสนเทศได้รวบรวมตัวชี้วัดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550-2556 เพื่อรองรับกรณีที่มีการใช้ตัวชี้วัดเดิมในการประเมินผล โดยอาศัยหลักการของ Application Program Interface (API) ในการเชื่อมต่อและจัดการกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relative Database Management System) ของโปรแกรม JHCIS ซึ่งเป็นโปรแกรมสนับสนุนการทำงานของ รพ.สต. ให้ทำงานร่วมกับภาษา PHP HTML และ JavaScript ในปีงบประมาณ 2556 ระบบรายงานตัวชี้วัดนี้สามารถเปลี่ยนรูปแบบการสืบค้นข้อมูลประเภทกึ่งอัตโนมัติ (Semi-automatic) ให้เป็นประเภทอัตโนมัติ (Automatic) ได้ทั้งสิ้น 39 ตัวชี้วัด หรือคิดเป็นร้อยละ 92.85 ส่งผลให้ระยะเวลาในการรวบรวมเอกสาร สืบค้นข้อมูล และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานลดลงเหลือประมาณ 2.29 วันทำการ หรือลดลงประมาณ 7.93 วันทำการ คิดเป็นร้อยละ 77.97

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

บรรณานุกรม :
ณปรัชญ์ วงษ์เกษม . (2556). การพัฒนาระบบรายงานตัวชี้วัดสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณปรัชญ์ วงษ์เกษม . 2556. "การพัฒนาระบบรายงานตัวชี้วัดสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณปรัชญ์ วงษ์เกษม . "การพัฒนาระบบรายงานตัวชี้วัดสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
ณปรัชญ์ วงษ์เกษม . การพัฒนาระบบรายงานตัวชี้วัดสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.