ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาโปรแกรม IPCA-AI เพื่อสร้างเสริมความใฝ่ฝันในอาชีพของนิสิตนักศึกษาครู

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาโปรแกรม IPCA-AI เพื่อสร้างเสริมความใฝ่ฝันในอาชีพของนิสิตนักศึกษาครู
นักวิจัย : อุษณี ลลิตผสาน
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิมล ว่องวาณิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43329
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาระดับความใฝ่ฝันในอาชีพ และระบุคุณลักษณะความเป็นครูมืออาชีพที่เป็นความต้องการจำเป็นของนิสิตนักศึกษาครู (2) เพื่อสร้างและพัฒนาโปรแกรม IPCA-AI ที่สร้างเสริมความใฝ่ฝันในอาชีพ และคุณลักษณะความเป็นครูมืออาชีพสำหรับนิสิตนักศึกษาครู (3) เพื่อเปรียบเทียบความใฝ่ฝันในอาชีพ และคุณลักษณะความเป็นครูมืออาชีพของนิสิตนักศึกษาครู ก่อนและหลังทดลองใช้โปรแกรม IPCA-AI รวมถึงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และ (4) เพื่อหาประสิทธิภาพของโปรแกรม IPCA-AI การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การศึกษาระดับความใฝ่ฝันในอาชีพ และการระบุคุณลักษณะความเป็นครูมืออาชีพที่เป็นความต้องการจำเป็นของนิสิตนักศึกษาครู ด้วยการวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนาโปรแกรม IPCA-AI ด้วยการวิจัยเชิงทดลองแบบสองกลุ่มวัดสองครั้ง และระยะที่ 3 การทดลองใช้จริงโปรแกรม IPCA-AI ด้วยการวิจัยเชิงทดลองแบบสี่กลุ่มโซโลมอน ตัวอย่างการทดลองใช้จริงโปรแกรม IPCA-AI เป็นนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 156 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 39 คน คือ กลุ่มทดลองที่ได้ทำ-ไม่ได้ทำแบบสอบถามก่อนการใช้โปรแกรม และกลุ่มควบคุมที่ได้ทำ-ไม่ได้ทำแบบสอบถามก่อนการศึกษาเอกสารด้านการใช้เวลา ทั้งนี้ควบคุมความเท่าเทียมของตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม ด้วยวิธีการ propensity score matching เครื่องมือสำคัญ ประกอบไปด้วย โปรแกรม IPCA-AI แผนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับโปรแกรม มาตรความใฝ่ฝันในอาชีพ มาตรการวางแผนอาชีพ และ มาตรคุณลักษณะความเป็นครูมืออาชีพ ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามแบบสองทาง และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ ผลการวิจัยพบว่า 1. นิสิตมีความใฝ่ฝันในอาชีพอยู่ในระดับมาก โดยคุณลักษณะความเป็นครูมืออาชีพที่เป็นความต้องการจำเป็นของนิสิตนักศึกษาครู คือ การมีความรู้เป็นอย่างดีในเรื่องที่ตนเองสอน ซึ่งคุณลักษณะนี้ได้ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาตนเองในโปรแกรม 2. โปรแกรม IPCA-AI ประกอบไปด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ (1) การวิเคราะห์คุณลักษณะงานที่นิสิตนักศึกษาครูพึงพอใจด้วยเทคนิค PCA (2) การค้นหาคุณลักษณะที่ดีในตนเองด้วยเทคนิค AI ระยะ discovery (3) การเขียนเส้นทางมุ่งสู่อาชีพด้วยเทคนิค AI ระยะ dream (4) การวางแผนอาชีพด้วยเทคนิค AI ระยะ design และ (5) การรักษาความต่อเนื่องของการปฏิบัติตามเป้าหมายด้วยเทคนิค AI ระยะ destiny 3. โปรแกรม IPCA-AI ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความใฝ่ฝันในอาชีพ และคุณลักษณะความเป็นครูมืออาชีพทันทีหลังการใช้โปรแกรม โดยไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม แต่โปรแกรม IPCA-AI สามารถสร้างเสริมให้นิสิตเกิดความใฝ่ฝันในอาชีพ และคุณลักษณะความเป็นครูมืออาชีพหลังจากใช้โปรแกรม และปฏิบัติตามโปรแกรมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ด้วยขนาดอิทธิพลร้อยละ 11.30 และ ร้อยละ 9.00 ตามลำดับ 4. โปรแกรม IPCA-AI มีประสิทธิภาพ โดยสามารถสร้างเสริมให้นิสิตเกิดความใฝ่ฝันในอาชีพ และคุณลักษณะความเป็นครูมืออาชีพ รวมถึงช่วยสร้างเสริมให้นิสิตมีคุณลักษณะสำคัญหลายประการ เช่น สร้างความมุ่งมั่น และแรงบันดาลใจ ช่วยให้วางแผนในชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม มีการสร้างสรรค์ความดีเพื่อบุคคลอื่นโดยที่ตนเองไม่เดือดร้อน แต่งบประมาณที่ใช้ในการลงทุนอาจค่อนข้างสูงกว่าสัมฤทธิผลที่เกิดขึ้น

บรรณานุกรม :
อุษณี ลลิตผสาน . (2556). การวิจัยและพัฒนาโปรแกรม IPCA-AI เพื่อสร้างเสริมความใฝ่ฝันในอาชีพของนิสิตนักศึกษาครู.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุษณี ลลิตผสาน . 2556. "การวิจัยและพัฒนาโปรแกรม IPCA-AI เพื่อสร้างเสริมความใฝ่ฝันในอาชีพของนิสิตนักศึกษาครู".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุษณี ลลิตผสาน . "การวิจัยและพัฒนาโปรแกรม IPCA-AI เพื่อสร้างเสริมความใฝ่ฝันในอาชีพของนิสิตนักศึกษาครู."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
อุษณี ลลิตผสาน . การวิจัยและพัฒนาโปรแกรม IPCA-AI เพื่อสร้างเสริมความใฝ่ฝันในอาชีพของนิสิตนักศึกษาครู. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.