ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบคุณภาพซอฟต์แวร์จากการทำแอสเป็กรีแฟคทอริงด้วยจำนวนโค้ดโคลนที่แตกต่างกัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบคุณภาพซอฟต์แวร์จากการทำแอสเป็กรีแฟคทอริงด้วยจำนวนโค้ดโคลนที่แตกต่างกัน
นักวิจัย : ธนาภรณ์ กังพานิชกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43170
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

การโปรแกรมเชิงแอสเป็กถูกเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาโค้ดกระจัดกระจายและโค้ดพันกันในซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์ สามารถส่งผลให้คุณภาพซอฟต์แวร์ดีขึ้น งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาแนวทางการใช้การโปรแกรมเชิงแอสเป็กสำหรับปรับปรุงซอฟต์แวร์เชิงวัตถุด้วยการทำแอสเป็กรีแฟคทอริง โดยมุ่งสนใจปัญหาโค้ดกระจัดกระจายที่ทำให้เกิดโค้ดซ้ำกันภายในหลายคลาส จึงเลือกจัดการเมท็อดคอลที่ซ้ำกันในหลายคลาสด้วยแอสเป็ก และพิจารณาผลจากการใช้แอสเป็กสำหรับจัดการเมท็อดคอลในจำนวนซ้ำของเมท็อดคอลที่แตกต่างกัน โดยประเมินคุณภาพของซอฟต์แวร์หลังทำแอสเป็กรีแฟคทอริง จากการรวบรวมค่ามาตรวัดของมาตรวัดเชิงวัตถุและมาตรวัดเชิงแอสเป็ก ผลมาตรวัดเชิงวัตถุพบว่าจากมาตรวัดซีเคทั้งหมด 6 มาตรวัด มีเพียง 3 มาตรวัดที่ได้รับผลกระทบจากการทำแอสเป็กรีแฟคทอริง ได้แก่ มาตรวัดคัพพลิงบีทวีนอ็อบเจกต์คลาส มาตรวัดเรสปอนซ์ฟอร์อะคลาส และมาตรวัดแลคออฟโคฮีชันอินเมท็อด โดยมาตรวัดเรสปอนซ์ฟอร์อะคลาส แสดงให้เห็นว่าคุณภาพซอฟต์แวร์ปรับปรุงดีขึ้น และปัจจัยที่ส่งผลต่อมาตรวัดเรสปอนซ์ฟอร์อะคลาส ได้แก่ จำนวนซ้ำของเมท็อดคอลและจำนวนคลาสที่สามารถจัดการเมท็อดคอลทั้งหมด ขณะที่มาตรวัดเชิงแอสเป็กทั้งหมด 10 มาตรวัด มีทั้งหมด 7 มาตรวัดที่ได้รับผลกระทบจากการทำแอสเป็กรีแฟคทอริง แต่ปัจจัยที่ส่งผลให้ค่ามาตรวัดเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดจากจำนวนซ้ำของเมท็อดคอลที่จัดการด้วยแอสเป็ก หากเป็นปัจจัยอื่นๆแตกต่างกันไปในแต่ละมาตรวัดของมาตรวัดเชิงแอสเป็ก เช่น จำนวนแอดไวซ์ที่อิมพลีเมนต์ภายในแอสเป็ก จำนวนแอดไวซ์ที่เข้ามาขัดขวางการทำงานของคลาส จำนวนคลาสที่แอสเป็กสามารถเข้าไปขัดขวางการทำงาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าทั้งมาตรวัดเชิงวัตถุและมาตรวัดเชิงแอสเป็กแสดงให้เห็นว่าลักษณะของเมท็อดคอลที่จัดการด้วยแอสเป็กสามารถส่งผลต่อมาตรวัดที่เกี่ยวข้องกับคลัพพลิงและปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ให้ดียิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
ธนาภรณ์ กังพานิชกุล . (2556). การเปรียบเทียบคุณภาพซอฟต์แวร์จากการทำแอสเป็กรีแฟคทอริงด้วยจำนวนโค้ดโคลนที่แตกต่างกัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนาภรณ์ กังพานิชกุล . 2556. "การเปรียบเทียบคุณภาพซอฟต์แวร์จากการทำแอสเป็กรีแฟคทอริงด้วยจำนวนโค้ดโคลนที่แตกต่างกัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนาภรณ์ กังพานิชกุล . "การเปรียบเทียบคุณภาพซอฟต์แวร์จากการทำแอสเป็กรีแฟคทอริงด้วยจำนวนโค้ดโคลนที่แตกต่างกัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
ธนาภรณ์ กังพานิชกุล . การเปรียบเทียบคุณภาพซอฟต์แวร์จากการทำแอสเป็กรีแฟคทอริงด้วยจำนวนโค้ดโคลนที่แตกต่างกัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.