ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคนิคการวัดค่าเผาไหม้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วโดยวิธีวัดสเปกตรัมรังสีแกมมา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคนิคการวัดค่าเผาไหม้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วโดยวิธีวัดสเปกตรัมรังสีแกมมา
นักวิจัย : สมคิด เชาว์ช่างเหล็ก
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุพิชชา จันทรโยธา , นเรศร์ จันทน์ขาว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43126
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

ได้ทำการพัฒนาเทคนิคการวัดรังสีแกมมาจากแท่งเชื้อเพลิงใช้แล้วของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว.1/1 ด้วยเทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรีเพื่อหาความแรงรังสีของซีเซียม-137 โดยใช้หัววัดรังสีเจอร์มาเนียมความบริสุทธิ์สูง และคำนวนกลับเป็นค่าการเผาไหม้ของแท่งเชื้อเพลิงใช้แล้ว โดยทำการออกแบบท่อบังคับลำรังสีแกมมาลำแคบที่สามารถทำการวัดรังสีแกมมาที่ตำแหน่งต่างๆ ของแท่งเชื้อเพลิงที่เก็บอยู่ในสระน้ำของเครื่องปฏิกรณ์ได้ นอกจากนี้ได้ออกแบบกำบังรังสีสำหรับหัววัดรังสีให้ตัดการรบกวนของรังสีแกมมาที่แผ่มาจากแท่งเชื้อเพลิงในแกนปฏิกรณ์ฯ ที่ตำแหน่งอื่นๆ อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นนี้ได้ทำการทดสอบกับแท่งเชื้อเพลิงใช้แล้ว 3 แท่ง คือ แท่งเชื้อเพลิงหมายเลข 8558, 8572 และ 8595 ซึ่งแท่งเชื้อเพลิงที่คัดเลือกมาทดสอบนั้น มีข้อมูลการเดินเครื่องใช้ในการคำนวณค่าการเผาไหม้ ได้ค่าการเผาไหม้มากที่สุดของแท่งเชื้อเพลิงหมายเลข 8572 ที่ 65.25% แท่งเชื้อเพลิงหมายเลข 8595 คำนวณค่าการเผาไหม้ได้ 59.47% และแท่งเชื้อเพลิงหมายเลข 8558 คำนวณค่าการเผาไหม้น้อยที่สุด 56.76% เมื่อนำผลจากการคำนวณเปรียบเทียบกับผลที่ใด้จากการทดลอง พบว่าค่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ได้จากการทดลองมีค่าสูงกว่าค่าจากการคำนวณ ประมาณ 3 เท่า คาดว่าเป็นผลจากค่าตัวแปรที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนจากการสอบเทียบประสิทธิภาพของระบบวัดรังสี

บรรณานุกรม :
สมคิด เชาว์ช่างเหล็ก . (2556). การพัฒนาเทคนิคการวัดค่าเผาไหม้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วโดยวิธีวัดสเปกตรัมรังสีแกมมา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมคิด เชาว์ช่างเหล็ก . 2556. "การพัฒนาเทคนิคการวัดค่าเผาไหม้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วโดยวิธีวัดสเปกตรัมรังสีแกมมา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมคิด เชาว์ช่างเหล็ก . "การพัฒนาเทคนิคการวัดค่าเผาไหม้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วโดยวิธีวัดสเปกตรัมรังสีแกมมา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
สมคิด เชาว์ช่างเหล็ก . การพัฒนาเทคนิคการวัดค่าเผาไหม้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วโดยวิธีวัดสเปกตรัมรังสีแกมมา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.