ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวคิดซีอาร์พี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวคิดซีอาร์พี
นักวิจัย : ฌาน คณาสารสมบัติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นันทรัตน์ เจริญกุล , ศิริเดช สุชีวะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43116
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวคิด ซีอาร์พี 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวคิด ซีอาร์พี ของโรงเรียนต้นแบบ 3) เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวคิด ซีอาร์พี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการศึกษาเชิงปริมาณมีหน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นโรงเรียนเครือข่ายในโครงการวิจัยบูรณาการการเปลี่ยนผ่านการศึกษาเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ 27 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครู เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และModified Priority Need Index (PNI Modified) แล้วนำข้อมูลมาจัดทำยุทธศาสตร์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT กำหนดยุทธศาสตร์ ตรวจสอบยุทธศาสตร์โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารการศึกษา จำนวน 5 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านด้านการจัดการศึกษาตามแนวคิด ซีอาร์พี 5 ท่าน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และนักวิชาการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวคิด ซีอาร์พี จำนวน 5 ท่าน ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพปัจจุบันของผู้เรียน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ร. ของผู้เรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.08) สภาพปัจจุบันของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบซีอาร์พี อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.98) สภาพปัจจุบันการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนโดยสอดคล้องกับหลักซีอาร์พี อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.94) ภาพรวมของสภาพปัจจุบันในการบริหารโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวคิดซีอาร์พีโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 4.02) 2. สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวคิด ซีอาร์พี อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.50) ค่า PNI ด้านการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนที่สอดคล้องกับหลักซีอาร์พี สำหรับผู้บริหารโรงเรียนพบว่าค่าความต้องการจำเป็นที่ต้องเร่งพัฒนา 4 อันดับแรกคือ 1. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอื่นในการส่งเสริมการใช้แนวคิดซีอาร์พี เป็นอันดับแรก (PNI=0.28) 2.การพัฒนา และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ในการสนับสนุนการใช้แนวคิดซีอาร์พี และ การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาในการส่งเสริมการใช้แนวคิดซีอาร์พี (PNI=0.18) 3. การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่นโดยการใช้แนวคิดซีอาร์พี (PNI=0.17) 4. การนิเทศการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและนำแนวคิดซีอาร์พีไปใช้ (PNI=0.16) 3. ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวคิดซีอาร์พี ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 4 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์รอง 9 ยุทธศาสตร์ และกิจกรรมเสริม 20 วิธีการ ยุทธศาสตร์หลักมีดังนี้ 1) เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในผู้เรียนโดยใช้แนวคิดซีอาร์พี 2) สร้างนวัตกรรมการจัดการความรู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการนิเทศการศึกษาให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดซีอาร์พี 3) การสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน ผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชน ในการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดซีอาร์พีในหลักสูตรท้องถิ่น 4) การวางแผนงานด้านวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยแนวคิดซีอาร์อย่างต่อเนื่องโดยคณะกรรมการวิชาการของโรงเรียน

บรรณานุกรม :
ฌาน คณาสารสมบัติ . (2556). ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวคิดซีอาร์พี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฌาน คณาสารสมบัติ . 2556. "ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวคิดซีอาร์พี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฌาน คณาสารสมบัติ . "ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวคิดซีอาร์พี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
ฌาน คณาสารสมบัติ . ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวคิดซีอาร์พี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.