ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมเสมือนที่เน้นการคิดวิจารณญาณเพื่อสนับสนุนกระบวนการเขียนบทความวิจัยสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมเสมือนที่เน้นการคิดวิจารณญาณเพื่อสนับสนุนกระบวนการเขียนบทความวิจัยสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นักวิจัย : ก้องเกียรติ หิรัญเกิด
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ใจทิพย์ ณ สงขลา , ศิริเดช สุชีวะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43114
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

งานวิจัยนี้เสนอการพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมเสมือนที่เน้นการคิดวิจารณญาณเพื่อสนับสนุนกระบวนการเขียนบทความวิจัยสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา งานวิจัยนี้แบ่งเป็น 3ระยะ ดังนี้: 1)การวิเคราะห์และสังเคราะห์และสำรวจความต้องการจำเป็นของสภาพแวดล้อมการคิดวิจารณญาณและขั้นตอนการดำเนินการของการเขียนบทความวิจัย 2)การพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมเสมือนบนฐานการคิดวิจารณญาณ 3)การศึกษาผลการใช้ระบบความคิดวิจารณญาณของบัณฑิตศึกษาในระบบสิ่งแวดล้อมเสมือนฯ ระบบสิ่งแวดล้อมเสมือนบนฐานการคิดวิจารณญาณ ประกอบด้วย 6ส่วน ต่อไปนี้ 1)การคิดกลั่นกรองรายรอบ ในส่วนชื่อคำสำคัญทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 2)การคิดมุ่งเป้าในส่วนบทคัดย่อ 3)การคิดนอกกรอบในส่วน บทนำ 4)การคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมในส่วนวิธีวิจัยที่นำเสนอ 5)การคิดวิพากษ์ออกความเห็นในส่วนสรุปผลการวิจัย 6)การคิดแยกแยะในส่วนอ้างอิง ผลการวิจัยเสดงให้เห็นว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนการคิดวิจารณญาณสูงขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนการใช้ระบบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

บรรณานุกรม :
ก้องเกียรติ หิรัญเกิด . (2556). การพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมเสมือนที่เน้นการคิดวิจารณญาณเพื่อสนับสนุนกระบวนการเขียนบทความวิจัยสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ก้องเกียรติ หิรัญเกิด . 2556. "การพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมเสมือนที่เน้นการคิดวิจารณญาณเพื่อสนับสนุนกระบวนการเขียนบทความวิจัยสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ก้องเกียรติ หิรัญเกิด . "การพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมเสมือนที่เน้นการคิดวิจารณญาณเพื่อสนับสนุนกระบวนการเขียนบทความวิจัยสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
ก้องเกียรติ หิรัญเกิด . การพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมเสมือนที่เน้นการคิดวิจารณญาณเพื่อสนับสนุนกระบวนการเขียนบทความวิจัยสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.