ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการวิเคราะห์สมรรถนะในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด สำหรับนักกีฬาชาย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการวิเคราะห์สมรรถนะในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด สำหรับนักกีฬาชาย
นักวิจัย : ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประวิตร เจนวรรธนะกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา , เฉลิม ชัยวัชราภรณ์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43077
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการทดลองครั้งนี้คือการพัฒนาระบบการวิเคราะห์สมรรถนะ, การหาตัวชี้วัดสมรรถนะ และการทำนายผลการแข่งขันในชนิดกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมชาย โดยทำการเก็บข้อมูลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ขอนแก่นเกมส์ พ.ศ. 2555 ทั้งหมด 38 แมทช์แข่งขัน 176 เซท 6,308 คะแนน แบ่งเป็นการเสิร์ฟ 8,541 ข้อมูล การรับเสิร์ฟ 6,196 ข้อมูล การตั้ง 7,668 ข้อมูล การรุก 9,580 ข้อมูล การรับตบ 5,988 ข้อมูล การสกัดกั้น 5,421 ข้อมูล และการทำแต้ม 6,231 ข้อมูล พบว่าการพัฒนาระบบการวิเคราะห์สมรรถนะโดยใช้โปรแกรม FocusX2 สามารถนำมาใช้วิเคราะห์สมรรถนะในด้านการได้แต้มและการเสียแต้มจากการแข่งขัน การเสิร์ฟ การรับเสิร์ฟ การรุก การตั้ง การงัดบอล และการสกัดกั้นในชนิดกีฬาวอลเลย์บอลได้เป็นอย่างดี จากการวิเคราะห์สมรรถนะพบว่าค่าเฉลี่ยจากการรุกทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 23.70 ครั้งต่อเซท การตั้งมีค่าเท่ากับ 21.72 ครั้งต่อเซท การเสิร์ฟมีค่าเท่ากับ 17.78 ครั้งต่อเซท การรับเสิร์ฟมีค่าเท่ากับ 17.60 ครั้งต่อเซท การสกัดกั้นมีค่าเท่ากับ 16.99 ครั้งต่อเซท และการงัดบอลมีค่าเท่ากับ 15.39 ครั้งต่อเซท จาการวิเคราะห์สมรรถนะพบว่าตัวชี้วัดสมรรถนะที่สำคัญต่อการแข่งขันได้แก่ ตัวชี้วัดด้านการได้แต้มคือ การรุกในรูปแบบต่าง ๆ ร้อยละ 58.12 ตัวชี้วัดด้านการเสียแต้มคือ การเสียแต้มจากการสกัดกั้นร้อยละ 55.90 ตัวชี้วัดด้านวิธีการรุกคือ การรุกโดยการกระโดดตบร้อยละ 43.17 ตัวชี้วัดด้านผลของการรุกคือ รุกแล้วได้แต้มร้อยละ 38.65 ตัวชี้วัดด้านวิธีการเสิร์ฟคือ การเสิร์ฟแบบลอยนิ่งร้อยละ 84.76 ตัวชี้วัดด้านผลการเสิร์ฟคือ เสิร์ฟแล้วรับง่ายร้อยละ 73.98 ตัวชี้วัดด้านผลการสกัดกั้นคือ บอลผ่านการสกัดกั้นแล้วเสียแต้มร้อยละ 41.36 ตัวชี้วัดด้านผลการรับเสิร์ฟ คือรับเสิร์ฟดีเยี่ยมร้อยละ 73.98 ตัวชี้วัดด้านผลการงัดบอลคือ งัดบอลดีเยี่ยมร้อยละ 29.53 ตัวชี้วัดด้านผลการตั้งบอลคือ ตั้งบอลดี่เยี่ยมร้อยละ 78.03 และในการทำนายผลการแข่งขันด้วยตัวชี้วัดที่ได้จากการวิเคราะห์สมรรถนะโดยโปรแกรม Focus X2 นั้น สามารถทำนายผลการแข่งขันได้ตรงกับผลการแข่งขันจริงร้อยละ 92.86 จาการทำนายผลแข่งขันทั้งหมด 28 แมทช์ ทำนายถูกต้อง 26 แมทช์แข่งขันซึ่งผู้วิจัยได้ทำการหาค่าสัมประสิทธิ์การทำนายในแต่ละคุณสมบัติสมรรถนะเพื่อหาค่าการทำนายที่ดี่ที่สุด ในการวิเคราะห์คุณสมบัติสมรรถนะโดยใช้ค่าเฉลี่ยของสมรรถนะทั้งหมดเป็นเกณฑ์และใช้ค่าเฉลี่ยสมรรถนะของทีมมาเป็นตัวเปรียบเทียบ จึงสามารถคำนวณ วิเคราะห์ และทำนายผลการแข่งขันในรายการแข่งขันนี้ได้

วิทยานิพนธ์ (วท.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

บรรณานุกรม :
ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ . (2556). การพัฒนาระบบการวิเคราะห์สมรรถนะในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด สำหรับนักกีฬาชาย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ . 2556. "การพัฒนาระบบการวิเคราะห์สมรรถนะในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด สำหรับนักกีฬาชาย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ . "การพัฒนาระบบการวิเคราะห์สมรรถนะในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด สำหรับนักกีฬาชาย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ . การพัฒนาระบบการวิเคราะห์สมรรถนะในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด สำหรับนักกีฬาชาย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.