ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจกับการรับรู้เกี่ยวกับองค์กรและตราสินค้าของผู้บริโภค

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจกับการรับรู้เกี่ยวกับองค์กรและตราสินค้าของผู้บริโภค
นักวิจัย : ลลิลทิพย์ พัฒนสาร
คำค้น : ภาพลักษณ์องค์การ , พฤติกรรมผู้บริโภค , ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ , การสร้างชื่อตราผลิตภัณฑ์ , Corporate image , Consumer behavior , Social responsibility of business , Branding (Marketing)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พนม คลี่ฉายา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43074
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสำรวจการรับรู้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม การรู้จักองค์กร ภาพลักษณ์องค์กร การรับรู้ตราสินค้าและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค 2) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจกับการรู้จักและภาพลักษณ์องค์กร 3) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจกับการรับรู้ตราสินค้าและความตั้งใจซื้อ การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้กิจกรรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทั้งนี้ “โครงการสำนึกรักบ้านเกิด” “โครงการ 1 ล้านกล้าถวายพ่อ” และ “โครงการเอสซีจี รักษ์น้ำ เพื่ออนาคต” มีการรับรู้ในระดับสูง 2. กลุ่มตัวอย่างรู้จักองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ในระดับปานกลางและมีการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร ในระดับปานกลาง 3. กลุ่มตัวอย่างรับรู้ตราสินค้าที่ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ในระดับปานกลาง และมีความตั้งใจซื้อต่อตราสินค้าที่ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในระดับสูง การทดสอบสมมติฐานสรุปได้ดังนี้ 1.1 การรับรู้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจมีความสัมพันธ์กับการรู้จักองค์กรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 1.2 การรับรู้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์องค์กร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 1.3 การรับรู้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ตราสินค้า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 1.4 การรับรู้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

บรรณานุกรม :
ลลิลทิพย์ พัฒนสาร . (2555). กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจกับการรับรู้เกี่ยวกับองค์กรและตราสินค้าของผู้บริโภค.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลลิลทิพย์ พัฒนสาร . 2555. "กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจกับการรับรู้เกี่ยวกับองค์กรและตราสินค้าของผู้บริโภค".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลลิลทิพย์ พัฒนสาร . "กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจกับการรับรู้เกี่ยวกับองค์กรและตราสินค้าของผู้บริโภค."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
ลลิลทิพย์ พัฒนสาร . กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจกับการรับรู้เกี่ยวกับองค์กรและตราสินค้าของผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.