ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนและการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของการวัดตามเชื้อชาติ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนและการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของการวัดตามเชื้อชาติ
นักวิจัย : นัยฬาจิต อบเหลือง
คำค้น : วัฒนธรรม , ความฉลาดทางวัฒนธรรม , Culture , Cultural intelligence
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริเดช สุชีวะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44561
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบวัดความฉลาดทางวัฒนธรรมสำหรับนักเรียน 2) ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความฉลาดทางวัฒนธรรมสำหรับนักเรียน 3) ศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดความฉลาดทางวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนตามเชื้อชาติระหว่างนักเรียนไทยและกัมพูชา และ 4) ศึกษาและเปรียบเทียบระดับความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักเรียน ตัวอย่าง คือ นักเรียนเชื้อชาติไทยและกัมพูชา รวม 1,685 คน เครื่องมือวิจัยที่พัฒนา คือ แบบวัดความฉลาดทางวัฒนธรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย ค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค ความตรงเชิงโครงสร้าง และทดสอบความไม่แปรเปลี่ยน ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบวัดความฉลาดทางวัฒนธรรมเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีจำนวนข้อคำถาม 64 ข้อ แบ่งเป็น 4 องค์ประกอบ และ 11 ตัวบ่งชี้ คือ (1) อภิปัญญา 17 ข้อ ได้แก่ การวางแผน 6 ข้อ การรับรู้ 5 ข้อ การตรวจสอบ 6 ข้อ (2) ปัญญา 15 ข้อ ได้แก่ ความรู้วัฒนธรรมทั่วไป 8 ข้อ ความรู้สภาพแวดล้อมเฉพาะ 7 ข้อ (3) แรงจูงใจ 15 ข้อ ได้แก่ ความสนใจภายใน 5 ข้อ ความสนใจภายนอก 5 ข้อ การกำกับตนเองเพื่อปรับตัว 5 ข้อ และ (4) พฤติกรรม 17 ข้อ ได้แก่ พฤติกรรมวาจา 6 ข้อ พฤติกรรมที่ไม่ใช่วาจา 6 ข้อ วัจนกรรม 5 ข้อ 2) แบบวัดความฉลาดทางวัฒนธรรมฉบับภาษาไทยมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.9745 มีความตรงเชิงโครงสร้าง สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square=9.98, df=17, p=0.90446, GFI=0.998, AGFI=0.993, RMR=0.006 และ RMSEA=0.000) และแบบวัดความฉลาดทางวัฒนธรรมฉบับภาษากัมพูชามีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.9684 มีความตรงเชิงโครงสร้าง สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square=13.61, df=17, p=0.69457, GFI=0.996, AGFI=0.985, RMR=0.008 และ RMSEA=0.000) 3) ผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดความฉลาดทางวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนเชื้อชาติไทยและกัมพูชา พบว่า มีความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล 4) คะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักเรียนเชื้อชาติไทยและกัมพูชาอยู่ในระดับปานกลาง นักเรียนเชื้อชาติไทยและเชื้อชาติกัมพูชาเพศชายและหญิงมีระดับความฉลาดทางวัฒนธรรมไม่แตกต่างกัน นักเรียนเชื้อชาติไทยและเชื้อชาติกัมพูชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางวัฒนธรรมสูงกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนเชื้อชาติไทยที่เคยเดินทางไปต่างประเทศมีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางวัฒนธรรมสูงกว่านักเรียนที่ไม่เคยไป นักเรียนเชื้อชาติกัมพูชาที่เคยเดินทางไปต่างประเทศและนักเรียนที่ไม่เคยไปมีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางวัฒนธรรมไม่แตกต่างกัน และนักเรียนเชื้อชาติไทยและเชื้อชาติกัมพูชาที่เคยเรียน หรือทำกิจกรรมร่วมกับคนต่างชาติมีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางวัฒนธรรมสูงกว่านักเรียนที่ไม่เคยเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บรรณานุกรม :
นัยฬาจิต อบเหลือง . (2555). การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนและการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของการวัดตามเชื้อชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นัยฬาจิต อบเหลือง . 2555. "การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนและการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของการวัดตามเชื้อชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นัยฬาจิต อบเหลือง . "การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนและการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของการวัดตามเชื้อชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
นัยฬาจิต อบเหลือง . การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนและการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของการวัดตามเชื้อชาติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.