ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวางแผนของผู้เช่าอพาร์ทเมนท์ในการเลือกเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ : กรณีศึกษา พื้นที่เขตห้วยขวาง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวางแผนของผู้เช่าอพาร์ทเมนท์ในการเลือกเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ : กรณีศึกษา พื้นที่เขตห้วยขวาง
นักวิจัย : ภัทรานิษฐ์ แสงรัฐกาญจนสิน
คำค้น : ที่อยู่อาศัย , ห้องชุด , อสังหาริมทรัพย์ , Housing , Apartments , Real property
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยุวดี ศิริ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44514
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.) --จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

ในปัจจุบันอพาร์ทเมนท์เป็นหนึ่งในประเภทที่พักอาศัยที่คนในเมืองหลวงเลือกพักอาศัย ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในทำเลที่เดินทางสะดวก ใกล้แหล่งงาน ผู้เช่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มทำงานและยังไม่ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นของตนเอง ผู้เช่าเหล่านี้จึงเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์โดยทั่วไป การศึกษาในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม ปัจจัยในการเลือกที่อยู่อาศัย และระยะเวลาในการวางแผนเพื่อเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในอนาคตของผู้เช่าอพาร์ทเมนท์ย่านห้วยขวาง โดยทำการศึกษาเฉพาะอพาร์ทเมนท์ที่มีห้องเช่าแบบปกติและห้องเช่ารวมเซอร์วิส เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลายในเรื่องของรายได้ จากการศึกษาการวางแผนของผู้เช่าอพาร์ทเมนท์ระดับราคาปานกลางในเขตห้วยขวาง พบว่า มีผู้เช่าที่วางแผนที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในอนาคตมากถึงร้อยละ 69.1 โดยแบ่งเป็นการวางแผนเป็น 3 กลุ่มคือ วางแผนจะซื้อทันที คือน้อยกว่า 6 เดือน ร้อยละ 4.4 วางแผนระยะสั้น คือ 6 เดือน- 2 ปี ร้อยละ 37.7 และวางแผนระยะยาวคือ 2 ปีขึ้นไป ร้อยละ 26.7 โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่อยู่ใหม่ พบว่า 1.ผู้เช่าต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 2.เรื่องของความสะดวกในการเดินทาง โดยผู้เช่าส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลและ 3.ใกล้ที่ทำงาน โดยทำเลที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือ กรุงเทพฯตอนกลางและกรุงเทพฯตอนเหนือ ผู้เช่าจะมองทำเลที่ใกล้สถานที่ทำงานเป็นปัจจัยหลัก ในส่วนของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ในอนาคต ผู้เช่าให้ความสำคัญอันดับ 1.การเดินทางสะดวก 2.สิ่งอำนวยความสะดวก และ 3.ราคา ข้อค้นพบในงานวิจัยชิ้นนี้พบว่า มีผู้เช่าอีกร้อยละ 30.9 ไม่วางแผนที่จะซื้อที่อยู่อาศัยในอนาคต ด้วย 3เหตุผลดังนี้ คือ 1.คิดที่จะกลับภูมิลำเนา 2.ไม่มีความแน่นอนในอาชีพการงาน และ 3.คิดจะวางแผนภายหลังจากมีครอบครัวแล้ว นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าเหตุผลดังกล่าวเป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มที่ไม่วางแผนเป็นผู้เช่าที่มีรายได้ค่อนข้างน้อยและอาชีพที่ไม่มั่นคง ข้อเสนอแนะแนวทางในการเข้าถึงกลุ่มผู้เช่าอพาร์ทเมนท์ คือ ผู้ประกอบการอสังหาริทรัพย์สามารถนำข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ในการวางแผนงานของโครงการ ในเรื่องประเภทของสินค้า ราคา ทำเล และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้เช่าที่วางแผนทันที ระยะสั้นและระยะยาว ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในอนาคต โดยสามารถผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการ รวมถึงสามารถเพิ่มช่องทางทางการตลาดที่สามารถดึดดูดกลุ่มผู้เช่าที่วางแผนจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในอนาคต

บรรณานุกรม :
ภัทรานิษฐ์ แสงรัฐกาญจนสิน . (2555). การวางแผนของผู้เช่าอพาร์ทเมนท์ในการเลือกเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ : กรณีศึกษา พื้นที่เขตห้วยขวาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัทรานิษฐ์ แสงรัฐกาญจนสิน . 2555. "การวางแผนของผู้เช่าอพาร์ทเมนท์ในการเลือกเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ : กรณีศึกษา พื้นที่เขตห้วยขวาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัทรานิษฐ์ แสงรัฐกาญจนสิน . "การวางแผนของผู้เช่าอพาร์ทเมนท์ในการเลือกเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ : กรณีศึกษา พื้นที่เขตห้วยขวาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
ภัทรานิษฐ์ แสงรัฐกาญจนสิน . การวางแผนของผู้เช่าอพาร์ทเมนท์ในการเลือกเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ : กรณีศึกษา พื้นที่เขตห้วยขวาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.