ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนาการจัดการโครงการพัฒนากีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาการจัดการโครงการพัฒนากีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย : ธิติ จันทร์ศิรินทร
คำค้น : การบริหารการกีฬา -- ไทย , นักกีฬา -- การจัดการ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- นักกีฬา , Sports administration -- Thailand , Athletes -- Management , Chulalongkorn University -- Athletes
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา , ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42774
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการโครงการพัฒนากีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตโครงการพัฒนากีฬาชาติ ผู้บริหารโครงการ คณะกรรมการบริหารโครงการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโครงการพัฒนากีฬาชาติ รวมทั้งสิ้น 288 คน นำผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาถอดความและสรุปตามประเด็นที่ศึกษา ผลการวิจัย 1. นิสิตโครงการผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย กำลังศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามากที่สุด โดยในระดับปริญญาตรีเป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 28 ซึ่งนิสิตส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยอยู่ที่ 2.00 – 2.49 นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ตอบส่วนมากเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ นิสิตจะทำการฝึกซ้อม 5-6 วันต่อสัปดาห์ ในช่วงเวลา 18.00 – 19.00 โดยจะทำการฝึกซ้อมที่มหาวิทยาลัยและมีผู้ฝึกสอนระดับทีมชาติเป็นผู้ดูแล ส่วนด้านการแข่งขันพบว่านิสิตส่วนใหญ่เข้าร่วมการแข่งขัน 3 - 4 ครั้งต่อปี โดยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับกีฬามหาวิทยาลัยมากที่สุด และนิสิตส่วนใหญ่มีความคาดหวังที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในระดับซีเกมส์ 2. ผลการวิจัยกระบวนการจัดการโครงการพัฒนากีฬาชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามหลักทฤษฎี กระบวนการจัดการ ทั้งหมด 7ด้านจากแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลจากนิสิตโครงการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 2.54 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับดี 5 ด้าน ได้แก่ การจัดองค์กร การประสานงาน การจัดบุคลากร การวางแผนและการอำนวยการ ระดับพอใช้ 1 ด้านได้แก่ การเสนอรายงานและระดับควรปรับปรุง 1 ด้าน ได้แก่ การจัดงบประมาณ 3. ผลการวิจัยกระบวนการจัดการโครงการพัฒนากีฬาชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามหลักทฤษฎี กระบวนการจัดการ ทั้งหมด 7ด้านจากแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลจากผู้บริหารโครงการ คณะกรรมการบริหารโครงการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโครงการพัฒนากีฬาชาติ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 2.61 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับดีมาก 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดองค์กร ระดับดี 3 ด้าน ได้แก่ การจัดบุคลากร การอำนวยการและการวางแผน ระดับพอใช้ 3 ด้านได้แก่ การเสนอรายงาน การประสานงานและการจัดงบประมาณ 4. จากการสรุปแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์พบว่าด้านที่ควรปรับปรุงเป็นลำดับแรกคือด้านการจัดงบประมาณ รองลงมาคือด้านการเสนอรายงาน ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนาที่เป็นไปได้ต่อไป ส่วนด้านการจัดองค์กร การประสานงาน การจัดบุคลากร การวางแผนและการอำนวยการเป็นด้านที่ควรพัฒนาต่อไป

บรรณานุกรม :
ธิติ จันทร์ศิรินทร . (2555). แนวทางการพัฒนาการจัดการโครงการพัฒนากีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธิติ จันทร์ศิรินทร . 2555. "แนวทางการพัฒนาการจัดการโครงการพัฒนากีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธิติ จันทร์ศิรินทร . "แนวทางการพัฒนาการจัดการโครงการพัฒนากีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
ธิติ จันทร์ศิรินทร . แนวทางการพัฒนาการจัดการโครงการพัฒนากีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.