ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การชมภาพยนตร์ไทยอิงประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การชมภาพยนตร์ไทยอิงประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์
นักวิจัย : ฐานิตา พันธุ์มณี
คำค้น : ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย , การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ -- ไทย , Historical films -- Economic aspects , Historical films -- Economic aspects -- Thailand , Heritage tourism -- Thailand , ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ -- แง่เศรษฐกิจ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุชาติ ทวีพรปฐมกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42771
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการชมภาพยนตร์ไทยอิงประวัติศาสตร์ที่มีต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นประชากรชาวไทยที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรีและเคยชมภาพยนตร์ไทยเรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือและมีการทดสอบคุณภาพได้ค่าความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.81 และค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.86 แล้วนำผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี มีอาชีพเป็นข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่เคยชมภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาคที่ 1 มากที่สุด และเลือกชมภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อได้แง่คิดและเนื้อหาสาระ 2. องค์ประกอบของภาพยนตร์ไทยเรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว องค์ประกอบด้านเนื้อเรื่อง ด้านนักแสดง ต้านฉาก และด้านเสียงอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งในทุกองค์ประกอบ และองค์ประกอบการตัดสินใจท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 3. ผลการเปรียบเทียบองค์ประกอบของภาพยนตร์ไทยอิงประวัติศาสตร์ที่มีต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว ระหว่างเพศ พบว่า ด้านนักแสดง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การเปรียบเทียบระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ด้านฉากและด้านเสียง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และการเปรียบเทียบระหว่างอายุ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
ฐานิตา พันธุ์มณี . (2555). การชมภาพยนตร์ไทยอิงประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐานิตา พันธุ์มณี . 2555. "การชมภาพยนตร์ไทยอิงประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐานิตา พันธุ์มณี . "การชมภาพยนตร์ไทยอิงประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
ฐานิตา พันธุ์มณี . การชมภาพยนตร์ไทยอิงประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.