ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบระบบบริหารการจัดซื้อวัสดุนำเข้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบระบบบริหารการจัดซื้อวัสดุนำเข้า
นักวิจัย : ศุภลักษณ์ จงสวัสดิวิบูลย์
คำค้น : การควบคุมสินค้าคงคลัง , การจัดซื้อ , การออกแบบการทำงาน , Inventory control , Purchasing , Work design
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , ปวีณา เชาวลิตวงศ์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44464
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอวิธีการออกแบบระบบบริหารการสั่งซื้อวัสดุนำเข้าที่เหมาะสม รวมถึงการออกแบบการควบคุมการไหลของวัสดุในระบบ โดยนำเอาหลักการของระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง ได้แก่ ระบบปริมาณสั่งคงที่และระบบรอบเวลาการสั่งคงที่มาประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายสั่งซื้อ เพราะการดำเนินงานจัดซื้อวัสดุที่ผ่านมายังไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของความต้องการใช้วัสดุซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกล่าวคือมีค่าพยากรณ์ความต้องการมีความคลาดเคลื่อนสูง อีกทั้งยังไม่ได้มีการกำหนดนโยบายการสั่งซื้ออย่างเป็นรูปธรรม จึงส่งผลทำให้เกิดการเก็บพัสดุคงคลังในมูลค่าที่สูงเมื่อเทียบกับบริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้นบริษัทกรณีศึกษาจึงมีความจำเป็นในการกำหนดนโยบายการจัดซื้อวัสดุนำเข้าใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับธรรมชาติการทำงาน โดยในงานวิจัยได้มีการนำเสนอวิธีการในการออกแบบนโยบายสั่งซื้อสำหรับวัสดุแต่ละชนิดโดยการประยุกต์ใช้ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง ซึ่งการประยุกต์ใช้ระบบปริมาณสั่งคงที่จะมีการพิจารณาจุดสั่งซื้อที่คำนึงถึงค่าความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์และความไม่แน่นอนของความต้องการในช่วงระยะเวลานำ และการกำหนดปริมาณการสั่งซื้อจะนำเสนอในรูปแบบบต่าง ๆ ได้แก่ การสั่งซื้อในปริมาณที่ประหยัด การสั่งซื้อในปริมาณที่เต็มตู้ และการสั่งซื้อในปริมาณการสั่งซื้อร่วม การประยุกต์ใช้ระบบรอบเวลาการสั่งคงที่จะมีการพิจารณาถึงความต้องการที่ไม่แน่นอนในช่วงระยะเวลานำ จากผลการทดสอบนโยบายการสั่งซื้อที่นำเสนอกับข้อมูลความต้องการในช่วงเดือนตุลาคม 2554 จนถึงเดือนตุลาคม 2555 เทียบกับการสั่งซื้อปัจจุบันของวัสดุแต่ละชนิด พบว่านโยบายสั่งซื้อที่นำเสนอสามารถทำให้อัตราส่วนระหว่างมูลค่าสินค้าคงคลังต่อยอดขายลดลงได้ถึง 27.28% เมื่อเทียบกับนโยบายสั่งซื้อปัจจุบัน นอกจากนี้มีการปรับปรุงขั้นตอนการติดตามปริมาณคงคลัง ทำให้มีการติดตามระดับพัสดุคงคลังได้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับนโยบายที่เหมาะสมของวัสดุแต่ละชนิด

บรรณานุกรม :
ศุภลักษณ์ จงสวัสดิวิบูลย์ . (2555). การออกแบบระบบบริหารการจัดซื้อวัสดุนำเข้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุภลักษณ์ จงสวัสดิวิบูลย์ . 2555. "การออกแบบระบบบริหารการจัดซื้อวัสดุนำเข้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุภลักษณ์ จงสวัสดิวิบูลย์ . "การออกแบบระบบบริหารการจัดซื้อวัสดุนำเข้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
ศุภลักษณ์ จงสวัสดิวิบูลย์ . การออกแบบระบบบริหารการจัดซื้อวัสดุนำเข้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.